Annons

Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Mitt Tidaholm har tagit fram lokalt miljöprogram

Mitt i Tidaholm, C, KD och L i samverkan, har tagit fram ett miljöprogram för Tidaholm.

– Vi anser att det bör vara en bättre samordning av de olika planerna som redan finns, säger Lennart Axelsson (C).

Partierna i Mitt Tidaholm, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, anser att det viktiga är att miljöarbetet i kommunen samordnas och görs överskådligt.

– I dag finns flera planer bland annat Energiplan 2011-2015, Cykelplan 2017-2022, Naturvårdsprogram 2010-2014 som verkar bortglömda och /eller icke uppdaterade. Dessutom bedrivs arbete med Agenda 2030 med en kommunanställd kvalitets- och utvecklingsstrateg, säger Lennart Axelsson.

Mitt Tidaholm kommer att verka för att den kommunala kvalitets- och utvecklingsstrategen får ansvar för allt miljöarbete och att alla planer och att program och planer med miljöinriktning samordnas med Agenda 2030 arbetet.

–Vi kommer också jobba för att målen för program och planer sätts högt men på en rimlig nivå som går att nå. Hittills har målen lagts högt men det har nästan inte funnits någon ambition från majoriteten att nå målen, säger han vidare.

Annons

Annons

Hur ska ni göra för att nå målen?

– Nästa steg är att lämna in motioner och arbeta med frågan i de olika nämnderna och att det sedan kommer upp i fullmäktige. Om det antas eller ej beror mycket på vilka som är i majoritet när beslutet ska tas,

Ska verka för

Bland konkreta åtgärder kommer Mitt Tidaholm att verka för att:

• kommunen även i fortsättningen köper 100 procent förnybar el

• Kommunen skall ha en positiv inställning till lokalproducerad energi

• Energiförbrukningen i kommunen ska minska band annat genom energieffektivare belysning, nedsläckning av en del av gatubelysningen 00-04, gatubelysningen helt nedsläckt 15/5-31/7 (även positivt för insekter), fortsatt energieffektivisering i kommunens byggnader, att närvarostyrning på belysning i kommunens lokaler införs efterhand

• Kommunen verkar för att TEAB ska förlänga avskrivningstiden på fjärrvärmeanslutningar så att anslutningskostnaden blir lägre. På så vis kan fler få fjärrvärme.

• Bygga cykelvägar från centralorten till Ekedalen, Folkabo och Fröjered med hjälp av statliga bidrag.

• Förbättra cykelvägar i tätorterna bland annat vad gäller skyltning, säkrare korsningar med biltrafik.

• Fler cyklar för kommunanställda och direktiv att cykel skall användas för tjänsteresor när det är lämpligt.

• Snöröjningen av gång- och cykelvägar prioriteras.

Annons

• Kommunen upprättar en samåkningstjänst på nätet.

• Kommunen verkar för pendelparkeringar vid Kavlåsbruket och Kungslena mad.

• Kommunen-verkar för att cyklar ska kunna tas med på bussar.

Annons

• Kommunen planeras så att resor minimeras.

• Alla kommunens fordon drivs fossilfritt.

• Kommunen verkar för att det blir tankställen för fossilfria drivmedel.

• Kommunen verkar för att tillräckligt med laddstolpar finns i kommunen.

• Kommunen uppmuntrar lantbrukare att undersöka möjligheterna för ökad biogasproduktion.

• Kommunen utreder om hur biogasen från reningsverket kan användas bättre.

• Kommunen köper närodlade och ekologiska råvaror till kommunens kök.

• Kontrollen av enskilda avlopp fortsätter.

• Takten vad gäller utbyte av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenseparering ökas.

• Vättervattnet skall kunna användas som reservvatten.

• Avloppsvattnet från Folkabo leds till Tidaholm för bättre rening.

Annons

Annons

Till toppen av sidan