Annons

Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
När penningen talar väger demokratiska principer lätt

Refererande till Bertil Hellgrens artikel angående planerna på en bergtäkt i Gökhemsskogen, vill vi ägare av Gökhems skogsväg, närboende och andra sakägare ge vår bild av dispyten och därmed vederlägga de flesta av Hellgrens påståenden med fakta.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Sven-Olav Johansson, Åsaka Harry Gredenvall, Gökhem samt Bo Gustavsson, Floby samt Rune Karlsson svarar på bolagets inlägg.

Bild: Peo Janson

Annons

Läs mer: Bolaget om bergstäktvisten: bilden delas inte av de som deltagit

Tidigare undersökningar har visat att berget i Gökhemsskogen är av så dålig kvalité att materialet inte är lämpligt ens till asfaltering av vägar! Den planerade täktens utfart till väg 47 ligger bara några hundra meter från utfarten till den nuvarande bergtäkten i Gökhem, så någon förkortning av avståndet mellan täkt och bostäder kan det inte bli frågan om. Dessutom finns redan tillstånd i kommunen för brytningstillstånd av bergkrossmaterial som minst 4 gånger överstiger det årliga behovet om 80 000 – 200 000 ton/år. Varför då utöka denna överproduktion nu med ytterligare 200 000 ton/år?

Annons

Annons

Innan Länsstyrelsen gav sitt tillstånd till Strömbergs Grus AB, 2019-07-09, borde samråd ha hållits med berörda markägare, närboende, Gökhems vägförening och andra sakägare som kommer att bli berörda av bergtäktens verksamhet. Inga som helst samråd har förekommit. Därmed har flertalet berörda varit totalt oinformerade och har inte kunnat påverka tillståndsprocessen på något sätt. När vi väl sommaren 2021 blev varse om vad som var på gång, så är det enligt Länsstyrelsen och andra myndigheter för sent att yttra sig i frågan. Erfarenheten av detta är att det är alldeles för lätt för täktägare att manipulera tillståndsprocessen så att man får som man vill. Det demokratiska underskottet blir totalt!

När väl en överklagan i sista stund gjordes av Gökhems vägförening, så anförde man många väl grundade skäl till varför det är en dålig ide att starta en bergtäkt i Gökhemsskogen. Ett av skälen, av mindre betydelse men dock ett skäl, var att en pilgrimsled var tänkt att gå genom skogen och då skulle skogsvägen bli en del av den. Under arbetets gång så förändrades planerna och kom slutligen att resultera i vandringsleden Vilkeleden mellan Jäla kyrka i söder och Östra Tunhem i norr, som tillsammans med S:t Olofsleden bildar kringleden Falbygden runt. I Gökhemsskogen skapades i stället Gökhemsskogens rekreationsområde som en kringled till Vilskeleden, med gemensam sträckning mellan Sörby och Gökhems kyrkor. Lederna i Gökhemsskogen utgör en del av Kulturvägen Ekomuseum Västergötland vars koncept och styrka är en kombination av drygt 100 besöksmål, naturreservat, fornminnen, etc. Väl att notera är att väg och transportfrågan för bergtäkten överhuvud taget inte finns med i täktansökan och därför är denna frågan ännu idag olöst.

Läs mer: Vill stoppa täkt i Gökhemsskogen

Annons

Gökhems skogsväg, som passerar täktområdet, är byggd 1961 med de berörda skogsägarnas egna pengar, således helt utan bidrag från stat eller kommun. Skogsägarna har också hela tiden utfört underhållet av vägen på egen hand och med egna medel. Vägföreningen motsätter sig kraftigt och i total enighet att vägen skall användas för transport till och från den tänkta täkten. Nu används vägen för det den är byggd för d.v.s. skogstransporter, vilket betyder ett mindre antal lastbilstransporter per år, samt som ett populärt gångstråk för vandrare i området.

Annons

I täktansökan anger Strömbergs Grus AB själv att man beräknar att 60 tungt lastade långtradare kommer att behövas för att transportera krossmaterial från och till täkten, varje vardag året om!!

Gökhems vägförening är i sin fulla rätt att bestämma vem som får använda vägen och till vad. Tvisten med Strömbergs Grus AB har tvingat fram utslag från kronofogdemyndigheten 2020-10-19 och från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstol 2021-11-02, att så är fallet. Strömbergs Grus AB har ingen som helst rätt till skogsvägen. Strömbergs Grus AB har märkligt nog tillstånd för en bergtäkt, men inte tillgång till någon väg att transportera krossmaterial från och till täkten!

Strömbergs Grus AB verkar dock anse att lag, ordning och äganderätt inte gäller för dem. De har vid upprepade tillfällen under sommaren 2021 olovligen nyttjat skogsvägen för transport av tunga maskiner till och från täktområdet. För att kunna göra det har de vid alla dessa tillfällen brutit upp uppsatta fasta vägbommar och lagt igen områden där vägunderhåll varit under utförande. Detta till och med inför ögonen på vägföreningens medlemmar, som därmed kunde filma händelserna och använda detta som bevis i sin polisanmälan. Maken till arrogans får man leta efter! Detta är fakta som stöds av polisanmälan och av ovan nämnda domar och stämmer således inte alls med den beskrivning som Bertil Hellgren torgför i sin insändare från 2022-04-06 i Falköpings Tidning.

Annons

Varför ville Strömbergs Grus AB till varje pris transportera tunga schakt- och grävmaskiner till täktområdet? Jo, för att när boende i Åsaka by blev varse om täkttillståndet under sommaren 2021, så lämnade man in en överklagan till Länsstyrelsen 2021-06-19. Innan överklagan lät man en erkänd grodexpert, Gert Bragnå, gå igenom täktområdet. Här fann han och dokumenterade i bild och på karta minst två föryngringsplatser för grodor inom själva täktområdet. Täktområdet ligger mitt i ett område som ingår i Falköping kommuns naturvårdsprogram från år 2017. Särskilt Gullboråsen är klassat som ett område av högt regionalt intresse med höga naturvärden. I detta område har Länsstyrelsen märkligt nog givit tillstånd för en bergtäkt år 2019!! I och med Åsakabornas överklagan kom dessa fakta om grodorna till Strömbergs Grus AB:s kännedom, varvid de skyndsamt grävde bort marklagret på alla ytor inom täktområdet där grodor kunde finnas. Gullboråsen kunde man dock inte gräva bort! Ytterligare ett allvarligt brott gjort med öppna ögon för vinnings skull.

Annons

I övrigt hänvisar vi till den insändare som Gert Bragnå publicerat i Falköpings Tidning, 2022-04-14.

Länsstyrelsen avslog Åsakabornas överklagande med motiveringen att tillståndet redan var beviljat, vi var helt enkelt för sent ute!

Gökhems vägförening hade som sagt inte heller någon aning om att Länsstyrelsen givit Strömbergs Grus AB tillstånd till en bergtäkt i Gökhemsskogen, förrän tillståndet blev officiellt. Man överklagade då beslutet i all hast, men fick avslag på överklagan eftersom vägföreningen inte räknades som sakägare! Länsstyrelsen har givit tillstånd till bergtäkten, men underlåtit att ta upp frågan om hur väg- och transportfrågan skall lösas! Tanken med den strategin är att om Strömbergs Grus AB redan har tillstånd för bergtäkten, så kan man använda det tillståndet för att i ett senare skede ta över den privata skogsvägen genom en lantmäteriförrättning.

Annons

Det är det som håller på att hända just nu om ingen kan stoppa det. Vi som på goda grunder är motståndare till bergtäkten hoppas att kommunens politiker, som också verkar vara helt oinformerade, eller andra som har rätt att överklaga ärendet skall reagera och återremittera ärendet till Länsstyrelsen igen, så att ett nytt beslut kan fattas med alla fakta på bordet.

I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ligger till grund för Länsstyrelsens fattade beslut har man skickligt manipulerat sakframställan så att svåra frågor har utelämnats helt, t.ex. vägfrågan, eller valt bort remissinstanser som man kunde vänta sig motstånd från, t.ex. Falköpings Kommuns egen avlönade Ekolog med expertkunskaper i ämnet. I stället har man valt remissinstanser som t.ex. Falköpings Naturskyddsförening (FN) som har gett två så märkliga svar att vi med fog tvivlar på att det verkligen är FN som har skrivit dem. Så inkompetenta kan FN inte vara att de inte vet att hela området, och särskilt Gullboråsen, ingår i Falköpings kommuns naturvårdsprogram som ett område med höga naturvärden viktiga att skydda.

Annons

Det är riktigt som Hellgren i sin insändare skriver att Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) hela tiden varit delaktig i projektet. Enligt vår mening har MÖS också varit pådrivande för att få fram ett tillstånd för bergtäkten. Det har hela tiden stått klart att MÖS, utan upphandling, skulle få uppdraget att utöva tillsyn av att täkten bearbetas i enlighet med tillståndet. Enligt vår mening var MÖS därmed jäviga när tillståndet fattades av Länsstyrelsen. Kuriosa i sammanhanget är att detta enligt täktansökan är det enda arbetstillfället som skapas i och med täkttillståndet! Strömbergs Grus AB avser att använda redan befintliga maskiner och arbetskraft vid arbeten inom täkten. Inom MÖS har ärendet helt drivits av tjänstemän utan information till eller förankring hos kommunens politiker.

Annons

Varken politikerna inom Falköpings kommun eller de politiker som sitter i de nämnder som skall styra MÖS verksamhet verkar ha någon kunskap om det aktuella ärendet. vaknar man och säger att MÖS själva skall undersöka om man begått något juridiskt fel. Är inte det att sätta getabocken till trädgårdsmästare?! MÖS utredning är nu klar och visar som förväntat att man inte har gjort något fel i sin myndighetsutövning.

Som tidigare påpekats så är miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) inte på långa vägar komplett. Den innehåller flera brister, rena felaktigheter och viktiga saker som lämnats helt outredda för att inte säga helt onämnda. Till att börja med så har sökanden lyckats smyga igenom täktplanerna så att mycket få personer i närområdet visste vad som var på gång, förrän flera år efter att beslutet fattats.

Någon uppsökande information till sakägare och närboende har inte skett. När dessa väl blivit varse om vad som är på gång så är det försent att lämna synpunkter på ärendet. Det är alldeles för lätt för de som arbetar med dessa tillståndsfrågor att manipulera processen så att det ser ut som om de har gjort allt enligt regelboken. Tyvärr sitter den ”lille mannen” här i ett så kraftigt underläge att det demokratiska underskottet blir totalt! Vi skryter gärna med att Sverige är en rättsstat där beslut fattas i demokratisk ordning, men att döma efter detta fallet så finns det skäl att betvivla detta.

Annons

Beslut som är fattade på bevisligen felaktiga grunder måste väl ändå kunna gå att rätta till!! MKB:n innehåller förutom rena sakfel två mycket stora brister. Man har inte bara underlåtit att utreda ett alternativ till transportfrågan. I MKB:n är man skyldig att redovisa hur transporter till och från täkten skall lösas och vilka konsekvenser dessa alternativ kan medföra. Transportfrågan är helt ignorerad i MKB:n utom att man säger att det rör sig om 60 tunga transporter varje vardag året runt!

Annons

Den andra viktiga frågan som MKB:n underlåtit att utreda är hur spillvattnet kommer att beröra täktens närområde och därmed påverkan på Lidans tillflöden. Här kommer man bara med ett påstående att dessa frågor är försumbara om brytningen i täkten utförs enligt de föreskrifter som angivits i MKB:n. Noterbart är att man inte får utöva vattenverksamhet av omfattande volym utan tillstånd från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). En bergtäkt genererar myket stora mängder spillvatten som också kan vara giftigt. I det här fallet kommer spillvattnet att helt dränka Gullboråsen med dess flora och fauna. Vad som egentligen händer i övrigt vet ingen, eftersom det inte finns någon seriös utredning därom. I täktplanen anges visserligen att SGU är kontaktade brevledes, men att dessa inte svarat och därmed inte lämnat några synpunkter på ärendet. När SGU inte svarat borde inte Länsstyrelsen ha kunnat fatta ett beslut om tillstånd, så som man nu gjorde. Här borde varningsklockorna ha ringt mycket högt.

När det gäller vägfrågan så är det inte riktigt sant att det är Gökhems vägförening som önskat lösa transportfrågan med en lantmäteriförrättning. När frågan kom upp så visste man inte vad en lantmäteriförrättning var för något eller vad den skulle kunna innebära och protesterade därför inte så som man nu i efterklokhetens kalla ljus borde ha gjort. Det är Strömbergs Grus AB som har begärt att en lantmäteriförrättning skall ske, helt i enlighet med den strategi som man har gjort upp i samband med täktansökan.

Annons

Täktansökan och Länsstyrelsens tillstånd innehåller så många konstigheter att det kan finnas en misstanke om att Länsstyrelsen tillsammans med MÖS inte har fullgjort sina myndighetsuppdrag på ett korrekt sätt. Vi skall naturligtvis påtala detta och be Justitsieombudsmannen (JO) att titta på de berörda myndigheternas behandling av ärendet.

Annons

Slutligen hoppas vi närboende och övriga sakägare att ärendet överklagas av någon behörig myndighet, så att ärendet omedelbart kan återremitteras till Länsstyrelsen för ny beredning och nytt beslut, efter att alla fakta är kända och dess konsekvenser är utredda. Länsstyrelsen själva är en av de som kan överklaga det fattade beslutet från 2019-07-09.

Sven-Olav Johansson, Rune Karlsson, Bo Gustavsson och Harry Gredenvall

Annons

Annons

Till toppen av sidan