Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Utnyttja veto mot gigantisk vindkraft

Vi är ett större antal människor som fortsatt känner stor oro för den planerade etablering av sammanlagt 9 gigantiska vindkraftverk i trakten kring Grolanda-Göteve, förutom 10 befintliga mindre verk.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Något som skulle förvandla ett 10 000-årigt landskap med rikt fågelliv till något mer liknande ett industriområde. För att förstå storleken kan nämnas, att dessa verk om de klassats som byggnader skulle kvala in bland de 30 högsta i Europa och de vi ser runtomkring oss idag är inte i närheten så stora.

Vi är en grupp som verkar för vindkraft med förnuft. Det vill säga, inte emot vindkraft i sig, men starkt avvisande till idén att uppföra sådana enorma verk nära boendemiljö. Vi är heller inte emot att enskilda människor som arrenderar ut sin mark kan ha möjligheten att tjäna en slant, men det är beklagligt att det sker på bekostnad av vår och även deras hälsa och miljö.

Vår åsikt är att verk av dessa gigantiska proportioner i stället bör uppföras till havs om det bedöms möjligt och lämpligt.

Annons

Annons

Vi står inför nya förutsättningar som kommer drabba fler framöver.

Vi har skickat in material till kommunen grundat på ledande internationella och svenska experters utlåtanden och även redovisat det vid möten.

Vi känner oss utifrån detta som försöksobjekt för vanskliga projekt. Avskräckande exempel finns på detta på olika håll i Sverige med betydligt mindre verk än det är fråga om här. Det finns rapporter (från SLU) som redovisar även risker för våra husdjurs hälsa, vilket vi anser särskilt allvarligt i en kommun med så stor animalieproduktion som den i Falköping.

De risker som påtalas borde enligt Försiktighetsprincipen utredas mer noggrant än i de partsinlagor som ingår i vindkraftsföretagens egna utredningar.

Med stöd av en utredning omfattande 99.227 försäljningar av småhus utförd av de båda professorerna vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Hans Westlund och Mats Wilhelmsson uppstår en värdeminskning på fastigheter inom ett avstånd av 2 kilometer på upp till 30 procent med så många vindkraftverk som är aktuellt här, annars 20 procent. De bedömer att det sannolikt blir ännu mer när kunskapen blir mer allmänt känd om effekterna av vindkraftsexploateringar. Detta kommer med de påverkansavstånd de anger att leda till förmögenhetsförluster också för fastighetsägare i Floby, Odensberg, Kinnarp och Slutarp.

Westlund och Wilhelmsson talar om att det är fråga om en otillåten förmögenhetsöverföring.

Det är med andra ord en mycket stor sammantagen förlust ett stort antal fastighetsägare kommer att göra förutom den förstörda livsmiljön, betydande risker för ohälsa och begränsningar i möjligheterna att utnyttja och belåna sina fastigheter m m. Detta grundar ett mycket omfattande skadeståndskrav mot kommunen och markupplåtarna om de inte förhindrar vindkraftsetableringar i vårt område.

Annons

Annons

Eftersom vindbruksplanen både ger möjligheter och inbjuder till uppförande av vindkraftverk i stora delar av kommunen i övrigt så är det ännu fler som sannolikt kommer att bli berörda.

Vi tycker att Falköpings kommun med sin 18:e plats bland Sveriges 290 kommuner med våra fyrtiotalet vindkraftverk, samt Västra Götaland på första plats med sina nästan sexhundra vindkraftverk bidragit stort i sammanhanget grön omställning. På Vindbrukskollens karttjänst på nätet kan man se hur Sveriges karta ser ut med befintliga och projekterade vindkraftverk.

Vi har av de skäl vi angett här ställt följande frågor till våra ansvariga kommunpolitiker:

1. Kan du acceptera att riskera din hälsa, förlora en väsentlig del av dina privata tillgångar samtidigt som du får din privata livsmiljö förstörd och bo på ett skyddsavstånd på, som vindbruksplanen föreskriver, som lägst 500 meter från ett vindkraftverk av denna väldiga storlek?

2. Vad är viktigast för dig – att skydda och värna dina kommunmedborgares hälsa och ekonomi eller under angivna omständigheter gynna vindindustrins intressen och medvetet bortse från de egna kommunmedborgarnas?

3. Kommer du tillse att kommunen tillsammans med markupplåtare svarar för att skadestånd utgår till av ohälsa och förmögenhetsförluster drabbade invånare vid vindkraftsetableringar i kommunen?

4. Avser du tillse att kommunen informerar alla invånare i större delen av kommunen om att de löper risk att få ett eller flera vindkraftverk av dessa väldiga proportioner resta nära sina boendemiljöer så som vindbruksplanen från 2009 både ger möjligheter och inbjuder till?

Annons

Gruppen Vindkraftmedförnuft yrkar att Falköpings kommun omedelbart fattar beslut om att utnyttja sitt veto och avstyrker vindkraftsexploatering av Eolus och ST1 samt eventuella kommande tillståndsansökningar i vårt område.

För gruppen Vindkraftmedförnuft

Kristian Krebs

Nicklas Ahl

Linda Ahl

Michael Persson

Carina Persson

Clas Pettersson

Marie Erixon

Olle Karlsson

Lena Karlsson

Elisbabet Johansson Sipma

Lars-Olof Johansson

Bernt Blank

Erik von Euler

Christina Vitegårdh Ahlenius

Gunnar Andersson

Dag Ahlenius

Mats Karlsson

Agneta Karlsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan