Annons

Annons

Annons

Falköping

Insändare
Ett fördärv med landbaserad vindkraft

Lantbrukare och andra näringsidkare måste prioriteras på samma sätt som Falköpings kommun gör med sina företagare i kommunens tätorter.
Det skriver insändarskribenterna med anledning av planerna på mer vindkraft som beskrivs som ”starkt miljöstörande vindindustrier”.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: April Caarph

Annons

Replik till: Snabbare beslut och starkare nät lösningen om energin

Riksdagsledamoten Ulrika Heie, kommunalrådet i Falköping Karola Svensson m fl har i en insändare i FT argumenterat för en omfattande utbyggnad av vindkraft i Västra Götaland. Undertecknade lantbrukare och Medborgarrörelsen Vindkraft med förnuft (VMF) delar helt uppfattningen att en omställning av vårt samhälle kräver att energiförsörjningen byggs ut. Det vi vänder oss emot är inriktningen mot landbaserad vindkraft vilket i framför allt det mer tätbefolkade södra och mellersta Sverige innebär mycket svåra belastningar för människors hälsa, miljö och privatekonomi samt risk för djurhälsa. Vi har gedigen vetenskaplig internationell och svensk expertis som bekräftar detta.

Annons

Annons

Genom några listiga ändringar av principerna för mätning har det dessutom i några steg blivit ännu lättare för vindindustrin att krypa närmare intill människors bostäder.

Miljökonsekvensbeskrivningar och egenkontroller av sin verksamhet vid klagomål är en rättsosäker process, som utförs av de kapitalstarka vindkraftsbolagen och de av dem betalda konsulterna. I ett senare skede oftast utlandsägda. Detta sker utan att kommuner och kontrollerande myndigheter har instrument att granska de angivna bullernivåerna. Det är ofrånkomligt att detta sätter medborgarna i ett konstant underläge. Detta underläge blir inte mindre av att det förespråkas att kommuner enklare ska kunna köra över sina vindkraftsdrabbade kommunmedborgare genom förenklad tillståndsprövning och genom att avstå från sitt veto med löften om att fastighetsskatten ska tillfalla dem. En sådan legal konstruktion har ju dessutom karaktären av muta. Inte ett ord sägs om de vetenskapliga belägg som finns för ohälsa, risker för giftspridning och de förmögenhetsförluster som kommer att drabba dessa landsbygdsbor trots det i grundlagen fastslagna skyddet för äganderätten.

Förmögenhetsförlusterna och kostnaderna för de berörda är exempelvis stora värdeminskningar på fastigheter, inskränkningar i utnyttjandet av dessa fastigheter, nekade lån m m samt behov av egna investeringar för att i någon mån inomhus begränsa störande ljud, starkt blinkande ljus och skuggbildningar.

Annons

Det är nu inte längre är fråga om de relativt små verken på 850 kilowatt och 2,3 MW som redan finns omkring oss i kommunen – utan gigantiska verk på 6MW och ännu större! Vi uppmanar insändarskribenterna att studera de tre jättelika 6MW-turbinerna i Göteve och de lika stora, men ännu högre, planerade sex vindkraftsverken (med en höjd av 230 meter) bensinbolaget ST1 vill uppföra i Göteve-Grolandaområdet och ta del av det informationsmaterial vi sänt till samtliga kommunpolitiker i Falköpings kommun. Alla kan enkelt söka på Youtube ”Ett liv nära vindkraft”, så får man med egna ögon se hur verkligheten är hos vindkraftsdrabbade! Detta kommer att bli fallet för många falbygdsbor med den obegränsade vindkraftsutbyggnad Falköpings kommun och insändarskribenterna förordar. Det är inte några fridsamma ”parker” som kommer att uppföras utan starkt miljöstörande vindindustrier. Landskap förändras och natur inklusive våtmarker förstörs.

Annons

Omtanke om oss lantbrukare, andra näringsidkare och övriga landsbygdsboende talar för att ni snarast omprövar denna för oss skadliga ambition ni har i fråga om landbaserad vindkraft och i Falköpings kommun primärt avstyrker ST1:s planerade vindindustrietablering. Vi ska komma ihåg att det är i denna södra del av kommunen som förutsättningarna är bäst för boskapsskötsel. Vi lantbrukare och andra näringsidkare i området måste prioriteras på samma sätt som Falköpings kommun gör med sina företagare i kommunens tätorter! Svensk livsmedelsproduktion får inte störas.

Betänk också att inom området ligger en rikskänd fågellokal som kommunen borde värna med sitt veto.

Kristian Krebs, för egen del och som representant för VMF samt lantbrukarna Carina och Michael Persson, Camilla och Morgan Dahlgren, Gösta Magnusson, Ellen och Lars Johansson, Jan Blank och Lars Carlsson.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan