Företaget Markör har undersökt hur kommunens anställda uppfattar sin arbetsgivare. Undersökningen genomförs vartannat år.

I enkäten riktad till chefer svarade 151 personer, 95 procent av dem som kontaktades. Medarbetarundersökningen bygger på 1 998 svar, en svarsfrekvens på 74 procent. Enligt undersökningsföretaget är svarsfrekvensen med god marginal så stor att utfallet kan ses som tillförlitligt.

• 100 procent av cheferna, och 94 procent av medarbetarna, är nöjda eller mycket nöjda med sitt nuvarande arbete.

• 99 procent av cheferna, och 94 procent av medarbetarna, tycker att jobbet i hög eller mycket hög grad svarar upp mot deras förväntningar.

• 96 procent av cheferna, och 88 procent av medarbetarna, ser sin arbetsplats som nära eller mycket nära den perfekta arbetsplatsen.

Höjt på två år

I alla delar har betyget höjts sedan den senaste undersökningen 2015. Enligt företaget Markör når få kommuner så höga betyg.

Annons

Kommundirektör Katarina Andersson menar att de höjda betygen är en följd av det arbete som gjorts efter PWC:s genomlysning av kommunen 2015. I den skrev PWC att verksamhets- och ekonomistyrningen var svag. Nu har målsättningar, och sättet att ta sig dit, definierats.

— Det har omfattat alla, från politiken till alla medarbetare. Utvecklingen är en följd av bättre ledning och styrning säger Katarina Andersson.

Kommunalrådet Conny Johansson säger att fler anställda ser sig som en del av en helhet, gränserna mellan lika verksamheter är inte lika starka.

— Att se helheten har varit ett mantra, säger Johansson som ser det som en strategisk fråga att kommunanställda är nöjda och stolta i sitt jobb.

— Att till exempel 91 procent kan tänka sig att rekommendera oss som arbetsgivare är oerhört viktigt för att behålla och rekrytera personal.

Nya områden

Karola Svensson (C), ordförande i personalutskottet, säger att man nu måste arbeta vidare.

— Vi ska lyfta fram det som är bra, arbeta vidare och ta fram nya utvecklingsområden.

Rapporten ska brytas ned och återkoppla till varje enhet med åttas medarbetare eller fler. Det finns delar med större missnöje.

— Resultatet skiljer sig mellan förvaltningar och arbetsplatser. Vi måste fortsätta arbetet, säger Conny Johansson.