Planeringen för kommande beslutsmässiga behandling är kommunfullmäktige den 24 juni. Inför detta har man företagit vissa justeringar av det ursprungliga planförslaget och tror sig därmed uppfyllt en anpassning i enlighet med framförd kritik.

Detta kan man inte på något sätt acceptera på några viktiga punkter.

Jag har tidigare påtalat att det blir alldeles för små utrymmen för elevernas utevaro och hänvisat till Boverkets utredning i samverkan med kommunförbundet. Vår egen miljö- och hälsoskyddsnämnd har anfört samma synpunkter.

I det justerade planförslaget anser man sig nu ha löst frågan genom att minska byggnadsytan från 6 900 till 6 400 kvadratmeter, vilket medför att de 1 100 eleverna får ytterligare 4,5 kvadratdecimeter vardera till förfogande för sin utevaro. Sannerligen ett storstilat tillgodoseende av behovet.

Det har också framförts kritik gentemot den planerade byggnadens höjd, fem våningar. Man anser sig då tydligen ha löst frågan genom att minska bygghöjden till fyra våningar. Vilka effekter får då detta på utrymmena för undervisning, bespisning, skolledning, förråd och liknande? Först går ju en våning bort, alltså 6 900 kvadratmeter. Minskningen av den tillåtna byggytan med 500 kvadratmeter gör ytterligare 4 x 500= 2 000 kvadratmeter. Hur ska man då kunna uppnå goda resultat i undervisning och en bra miljö för såväl elever som lärare?

Annons

Parkeringsfrågan för personal är fortfarande olöst. Inga ändringar av det ursprungliga förslaget, där man hänvisar till Odenhallens parkering. Avståndet 500 meter låter väl föga lockande. För dem som är vid god vigör går det väl bra men en dag spöregnar det, eller det kanske är det snöstorm. Det blir inte lätt att då komma till klassen och vara i god form. Eller blir alternativet vildparkering på angränsande gator? Det kommer att möta starka reaktioner.

Man konstaterar att den valda platsen är absolut fel vald om man nu ska ha en skola i det formatet, eller skall man över huvud taget sammanföra så många elever till en skola. Om man ser hela organisationen finns ju högstadieskolor i Stenstorp och Floby. Därigenom har man täckt in norra och västra delen av kommunen. För södra och östra delen finns Kinnarp och Vartofta. Det är mycket förvånande att man planerar att avveckla dess båda som idag väl täcker det rättmätiga kravet i dessa bygder.

Mitt förslag är att Kinnarps- och Vartoftaskolorna utvecklas till att betjäna sina respektive närområden.

Därigenom kan elevantalet nog halveras för en skola inom staden.

Till sist en vädjan till alla politiker från de olika partierna: Man har i partiprogram och framför allt vid kommunalvalet i utsänt material framhållit att man ville värna om och utveckla landsbygden Anser ni att det i praktisk handling visats prov på det i detta fall? Men än är väl inte sista beslutet taget. Det finns nu möjlighet att visa prov på att det var en mening i deklarerade målsättningar.

Gunnar Lindén