Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, liksom flera andra sjukhusstyrelser i regionen och Regionstyrelsen, får en erinran av regionens revisorer.

Revisorerna vill att samtliga nämnder och styrelser ges ansvarsfrihet för 2018, men påpekar alltså samtidigt vissa brister. Förutom Styrelsen för Skaraborgs sjukhus gäller det Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Styrelsen för NU-sjukvården. Påpekandena gäller bristande styrning och kontroll under 2018.

Sjukhusen har inte vidtagit de åtgärder som krävts för att bedriva verksamheten inom de givna ekonomiska ramarna enligt revisorerna. De har även brustit i att uppnå regionens mål för hälso- och sjukvården, anser revisorerna.

Regionstyrelsen får sin erinran för bristande styrning och ledning. Regionstyrelsen har brustit i sitt ansvar som huvudman för sjukvården som bedrivs i egen regi, tycker revisorerna.

Västra Götalandsregionen har sammantaget ett ”relativt positivt resultat” enligt revisionen, men det tyngs ner av akutsjukhusens ekonomiska resultat. Sjukhusen har ett negativt resultat om 730 miljoner kronor och uppfyller heller inte de mål som prioriteras av regionfullmäktige, enligt revisionen.

Enligt revisionen har sjukhusstyrelserna inte styrt verksamheterna på ett tillräckligt kraftfullt sätt: "Beslut har fattats för sent och varit otillräckliga. Dock konstaterar vi revisorer att sjukhusstyrelsernas förutsättningar att styra och leda verksamheten försvåras av en otydlig styrmodell där ansvar och befogenheter inte alltid är tydliga."

Annons

Frågan om ansvarsfrihet går nu vidare till regionfullmäktige.