På två år har antalet klagomål till Östra patientnämnden på sjukhusvården i Skaraborg nästan halverats.

Ur patientnämndernas årsredovisning

Antalet patientärenden minskade 2017 med 383 ärenden, 4847 jämfört med 5229 år

2016. Minskning..

Ur patientnämndernas årsredovisning

Antalet patientärenden minskade 2017 med 383 ärenden, 4847 jämfört med 5229 år

2016. Minskningen är 7 procent i förhållande till föregående år.

Av inkomna ärenden berörde 60 procent en kvinna och 39,5 procent en man, 0,5 procent okänt kön.

Årsresultat av inkomna klagomålsärenden visar stor variation, från 27 procent minskning för Östra patientnämnden till 19 procent ökning för Västra patientnämnden.

Till Östra patientnämnden inkom 802 synpunkter 2017, 1 102 stycken under 2016 och 1 162 under 2015.

De flesta ärendena till Östra patientnämnden gäller sjukhusvård eller primärvård. Antalet ärenden gällande sjukhusvård har minskat kraftigt sedan 2015 men antalet är fortfarande större än inom primärvård, där det dock inte skett en lika stor minskning.

2015 var det över 700 klagomål på sjukhusvård i Skaraborg. 2017 var det drygt 400 synpunkter.

Det finns fem patientnämnder i Västra Götalandsregionen. Östra patientnämnden omfattar 15 kommuner i Skaraborg.

Patientnämnderna tar emot synpunkter på offentligt finansierad hälso- och sjukvård, tandvård och kommunal hälso- och sjukvård inklusive skolhälsovård i Västra Götalandsregionen.

Patientnämnderna är fristående i förhållande till hälso- och sjukvården.

— Skaraborgs sjukhus jobbar väldigt hårt för att ta emot patienternas egna synpunkter. Klagomålshantering ska ske i vården först och de har ökat sin klagomålshantering, säger Carina Gustavsson, utredare på Östra patientnämnden.

Carina Gustavsson upplever att vården arbetar aktivt för förbättringar och nämner Ortopeden som tidigare haft en del klagomål, men som ändrat på vissa arbetssätt.

Yvonne Tellskog, förvaltningschef för regionens fem patientnämnder konstaterar att antalet synpunkter minskat på Skarborgs sjukhus, medan det ökat bland annat i Västra patientnämndens område.

— Det är något vi får analysera vidare i kontakter med Skaraborgs sjukhus, säger Yvonne Tellskog.

Hon tror inte att det har att göra med bristande information från Östra patientnämndens sida.

Klagomål från årsredovisningen

I patientnämndernas årsredovisning har tagits upp exempel på klagomål kopplat till regionfullm..

Klagomål från årsredovisningen

I patientnämndernas årsredovisning har tagits upp exempel på klagomål kopplat till regionfullmäktiges fokusområden:

Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin

Anmälarens minderåriga barn har i snart två år utretts med misstanke om neuropsykiatrisk diagnos. Vårdnadshavaren upplever att utredningen aldrig blir färdig och utlovad återkoppling skjuts upp. Både vårdnadshavaren och skolpersonalen väntar på resultatet av utredningen för att sedan kunna planera bästa möjliga stöd för barnet. Anmälaren vill framföra sitt klagomål och ta reda på vilka riktlinjer som styr denna typ av utredningar.

Förbättra akutvårdskedjan

Anmälaren är närstående till en äldre patient som sökte vård vid akutmottagning. De kontaktade patientnämnden efter att ha väntat i 18 timmar på mottagningen utan mat eller dryck. Patienten har efter möte med läkare varit på röntgenundersökning men resultatet därifrån dröjde flera timmar. När patienten och den närstående påtalade den långa väntetiden och bristen på svar upplevde de att de blev otrevligt bemötta av personal.

Uppfylla vårdgarantin

Anmälaren är förälder till ett barn som är i behov av ett kirurgiskt ingrepp som ska underlätta näringstillförseln. I väntan på detta ingrepp kan barnet inte börja på förskola och föräldern kan därmed inte börja arbeta, vilket påverkar stora delar av familjens liv. Enligt operationskoordinatorn finns det inga operationstider för tillfället och vederbörande kan inte heller svara på när den planerade operationen kommer att kunna genomföras. Ingen information kring eventuella möjligheter att få komma till någon annan vårdgivare har lämnats. Anmälaren undrar vilka möjligheter man har att söka vård på andra ställen i landet samt vad som gäller enligt vårdgarantin.

Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa

Patienten sökte vård på grund av krisreaktion och depressiva besvär efter närståendes bortgång. Läkare bedömde att samtalsstöd behövdes och att anmälarens situation var allvarlig. Läkaren ansåg att anmälaren borde prioriteras och att annan patient vid behov skulle ombokas. Anmälaren blev efter några dagar uppringd av vårdcentralchefen som informerade om att det var sju månaders väntetid för samtalsstöd och man kunde inte flytta annan patient.

Skapa ett sammanhållet vårdsystem

Multisjuk patient beskriver svårighet genom att ingen samordnar hens insatser. Det finns ingen som har en samordnande funktion när flera verksamheter är inblandade. Konsekvens för den enskilde är en upplevelse av att ingen inom vården bryr sig.

Annons

— Vi har aldrig informerat så mycket som vi gör just nu, säger Yvonne Tellskog.

Yvonne Tellskog framhåller också att det långtifrån är enbart antalet anmälningar som är relevant.

— Kvantitet är alltid intressant, men jag skulle säga att det är också kvalitet. Vad som finns i våra ärenden är ännu viktigare. Vi får till oss viktiga synpunkter och vi har så mycket material att vi kan göra iakttagelser, säger hon.

Något som man vill lyfta fram från patientnämndernas sida utifrån detta material är kommunikationen med individer.

— Det handlar om att bemöta rätt, ge information och göra delaktiga. Här ser vi brister. Det ligger i stort sett på samma nivå som förra året, men det är ack så viktigt, säger Yvonne Tellskog.

Förutom kommunikation med patienter och närstående handlar det även om kommunikation om patienter. Ibland fungerar inte kommunikationen ens inom ett och samma sjukhus.

De yngre generationerna verkar mer medvetna om sina rättigheter, menar Yvonne Tellskog, om man tittar på statistik över hur gamla de som lämnar synpunkter är.

— Den äldre generationen är ofta glad och tacksam för det man har fått. Man klagar inte, säger Anita Löfgren, vice ordförande i Östra patientnämnden.

Östra patientnämnden har inte i dagsläget fått några anmälningar i spåren av att det uppmärksammats att en barnläkare som misstänks för sexuella övergrepp arbetat på sjukhuset en tid.

I årsredovisningen för patientnämnderna nämns också det inte inkommit någon synpunkt på att slutenvårdsplatserna inom BUP stängdes i september från patienter eller närstående.

Tidigare har behandling med Ilizarov-metoden uppmärksammats och enligt årsredovisningen för 2017 har det kommit in enstaka synpunkt på denna behandlingsmetod.