Ett närliggande område är att ge elever ett aktivt stöd med studie och yrkesvägledning för att skapa förutsättningar för eleven att upptäcka yrkesutbildningar. För detta har Skaraborgs Kommunalförbund beviljats medel till två ESF-projekt, ”En skola för alla” och ”Vägledning för livet”. Totalt har ESF beviljat 35,9 miljoner kronor.

En skola för alla

Projektet ”En skola för alla” fokuserar på målgruppen 15-19 år i delregionerna Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad, med Skaraborgs Kommunalförbund som projektägare och med Fyrbodals och Sjuhärads Kommunalförbund som medsökande.

För att komma ifråga om att få ett arbete krävs oftast en genomförd gymnasieutbildning. De som har hoppat av tidigt eller inte fullföljt sina studier har mindre chans att etablera sig på arbetsmarknaden. Syftet med ”En skola för alla” är att långsiktigt minska ungdoms-arbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden, återgår till eller fullgör sina studier eller får någon form av yrkesträning som kan leda till arbete.

Annons

Projektet varar i tre år med start tidigast i februari 2017. Budgeten för projektet är 44 miljoner kronor och med stöd från ESF om 29 miljoner kronor.

Vägledning för livet

Det andra projektet heter ”Vägledning för livet” och syftar till utveckling av skolornas SYV-funktioner som är en mycket aktuell fråga.

Projektet fokuserar på utmaningar som handlar om att fler unga väljer bort yrkesutbildningar och flera branscher har svårt att rekrytera, flera unga gör felval och hoppar av skolan vilket leder till sämre möjligheter att få jobb och också på sikt ökad ohälsa.

Organiseringen av samordning mellan skolanordnare och arbetsliv behöver också förtätas och samordnas för att skapa bättre matchning för kommande arbetsliv. Projektets huvudmål är att Studie och yrkesvägledning (SYV) ska vara ett högt prioriterat område där individer matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden där resurser ställs till förfogande och där SYV har ett högt mandat, hög kompetens och god omvärldsförståelse.

I projektet ingår transnationellt samarbete med Frankrike. Projektet varar i två år med start tidigast i februari 2017. Budgeten för projektet är 6,9 miljoner kronor och ingen medfinansiering krävs. Även här är Skaraborgs kommunalförbund projektägare och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samt Fyrbodals kommunalförbund projektdeltagare.