Ordföranden i Västergötlands Travsällskap, Karl Alexanderson, begärde i maj i år att få bli arbetsbefriad den närmaste framtiden. Han avgick dock inte ur styrelsen, utan tog timeout tills vidare.

Nu har Karl Alexanderson meddelat travsällskapets valberedning att han vill bli entledigad från sitt uppdrag.

Han önskar inte heller kvarstå som ledamot i styrelsen.

Att ersätta Karl Alexanderson med någon annan ledamot är inte aktuellt, då sällskapets stadgar säger följande: ”Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, ska kompletteringsval för återstående mandatperiod ske vid nästa ordinarie föreningsstämma”.

Denna stämma är lika med årsmötet, vilket brukar hållas i månads skiftet april-maj varje år.

Styrelsen har med anledning av detta beslutat att Vanja Sandgren, sällskapets vice ordförande, som har lett arbetet under Karl Alexandersons timeout, fortsätter med detta fram till årsstämman under våren2019.