Man måste gratulera Falköpings Hyresbostäder till förslaget om en hyreshöjning för 2018 på 2,8 procent.

Nu har fantasin fått flöda fritt hos ledningen för Hyresbostäder.

Måhända är det ännu mer nyproduktion som lockar? Det är ju spännande att jobba med nytt. Många, många miljoner har redan pressats ur det gamla bostadsbeståndets hyrestagare genom åren.

Kundnöjdheten är också god och det tar man som intäkt för att kräva ut mer pengar av hyresgästerna. Man glömmer helt av att det framför allt är de duktiga vaktmästarna ute på områdena som skapar detta fina omdöme. Men det talas inte med ett ord om att satsa på mer personal där ute. Fast, det förstås, kontoret måste växa.

Sen väntar ju förstås också egna arvodes- och löneförhandlingar för styrelse och ledning.

I de hyror som man under varje år tar ut så finns avsatt medel för såväl drifts- som administrationskostnader samt för både årligt underhåll och långsiktigt underhåll.

Här finns också avsatt för alla de - tämligen höga - avkastningar som kommunen tar ut på insatt kapital och borgensrisk.

Annons

Både styrelse och ledning har numera helt glömt av de risker som kommer med lågkonjunktur, finanskris och bostadskris. Naturliga fenomen som oregelbundet drabbar vårt samhälle.

Nej, nu ska det satsas som... God efterfrågan är det ju just nu. Stora nytillkomna grupper finns som behöver bostäder. De unga vill ha bostäder. Stämmer.

Men - hur ser det ut om tre, fem eller tio år?

Efter genomförd ekonomisk analys av olika kostnader och avgifter för 2018 så kan man konstatera att en hyreshöjning bör hållas inom spannet 0,95 - 1,15 procent.

Om man nu inte vill ha spenderbyxorna på förstås!

Inside

Svar:

Falköpings Hyresbostäder AB nyproducerar och bostadsförsörjer i Falköping, helt enligt det uppdrag ägaren har gett oss. Varje nyproduktion som genomförs är ekonomiskt självbärande, annars kommer beslut om igångsättning ej att tas av vår styrelse.

Kundnöjdheten är mycket god och det är vår fantastiska personal som är den största anledningen till detta. Vi håller just nu på med en organisationsöversyn där varje område analyseras och där vi ska se om och hur vi måste anpassa personalstyrkan med hänsyn till vårt utökade bestånd.

Arvoden till styrelsen beslutas av kommunfullmäktige.

Vid hyresförhandling tar vi upp kostnader för de ändrade förutsättningar som vi årsvis får i form av fasta och rörliga kostnader för t.ex. fjärrvärme, sophantering, el och vatten. När det gäller underhåll så har vi en långsiktig underhållsplan där alla större underhållsarbeten finns upptagna och där vi år för år kan följa årets samt kommande underhållsinvesteringar.

Den avkastning och borgensavgift som vår ägare tar ut är den som Allvillagen stipulerar. Borgensavgiften som kommunen tar ut motsvarar den kostnad som vi annars skulle få betala för en högre räntekostnad utan borgen.

Bostadsbristen som vi idag upplever kan absolut vända men alla kända fakta pekar åt motsatt håll. Trots det så väljer vi att bara bygga projekt där vi redan, efter marknadsundersökning, vet att efterfrågan är stor.

Vi har gjort en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen. Den framställan diskuterar och förhandlar vi endast vid möten med Hyresgästföreningen och inte via insändarspalter.

Falköpings Hyresbostäder AB

Anders Johansson