Skaraborg är på många sätt unikt, vår region är starkt beroende av fordons-, tillverknings- och verkstadsindustri. Till det ska läggas att vi är en livsmedelsproducerande region med tio procent av landets livsmedel producerade och förädlade i Skaraborg. Dessutom finns en betydande del av Försvarsmaktens operativa förmåga förlagd på Såtenäs, i Skövde och i Karlsborg.

Under mina dryga 11 år som kommunalråd i Skövde (okt 2006-jan2018) har jag vid flertalet tillfällen företrätt kommunen och Skaraborg i kontakter med myndigheter,riksdag och regering, det som har varit slående i dessa kontakter är hur dålig kunskapen är om Skaraborgs unika position inom fordonsindustri, livsmedelsproduktion och försvar.

Min analys är att den bristande kunskapen också kan kopplas till att Skaraborg under lång tid tillbaka, snarare som regel än undantag, fått dålig utdelning när viktiga nationella beslut fattats. Tydligast syns detta på infrastrukturens område där resultatet är magert: Västra Stambanan saknar kapacitet trots att banan under minst 30 år framåtkommer vara den enda spårbundna länken mellan Stockholm-Göteborg.

Det finns ingen planering för, om eller när E20 ska bli en fyrfältsväg i sin helhet genom Skaraborg, trots kommunernas medfinansiering. E20 ombyggnad riskerar att sluta i en halvmesyr.

Till detta ska läggas stora brister på exempelvis riksväg 26, länsväg 49, för att inte tala om de underhålls- och investeringsbehov som finns på de tre och fyrsiffriga länsvägarna. Vägar som ofta har en avgörande betydelse för de Skaraborgska företagens förmåga att konkurrera. Kompetensförsörjningen är ett annat område där Skaraborg inte hänger med.

Annons

Högskolan i Skövde är Sveriges minsta, samtidigt betydelsefull för att klara kompetensförsörjningen till bland annat industrin. Trots högskolans betydelse får de kämpa hårt för sina resurser, utbildningsplatser och forskningsanslag. Under mandatperioden har också SLU i Skara förlorat sina utbildningsplatser trots en nära koppling till näringen, jag är allvarligt oroad över hur forskning som ska ligga i framkant i förlängningen kommer kunna finnas kvar utan utbildningsplatser i Skara.

Sverige behöver också en regering som speglar Sverige, det har tillhört undantagen att Västsvenskar genom åren innehaft ministerposter, detta är inte acceptabelt med tanke på vår storlek. Det krävs en regional samling och tydlighet av Skaraborgs riksdagsledamöter, Västra Götalandsregionen och kommuner kring Skaraborgs behov och att dessa drivs samlat och strukturerat på alla nivåer.

Lär av andra regioner som lyckats, det är dags att göra Skaraborgs röst mer hörd i riksdagen.

Leif Walterum Skövde, riksdagskandidat Centerpartiet