Ett huvudargument har inte gällt politiska frågor utan snarare att arbetsmiljön i stadshuset upplevs som negativ till följd av brister i den politiska ledningens agerande och bemötande av personalen.

I syfte att ge en bild av situationen lämnades ett uppdrag till Avonova, att inom ramen för kommunens företagshälsovård genomföra en arbetsmiljökartläggning för anställda i stadshuset. Kommunchefen och personalchefen lämnade direktiv kring upplägg och frågeställningar. En intervjuundersökning byggt på frivilligt deltagande genomfördes. Trettiofem personer av totalt cirka 300 anställda deltog i undersökningen.

Vid kommunstyrelsens möte den 14/8 deltog Avonova för att föra en dialog kring hur det fortsatta arbetet skall hanteras samt besvara frågor kring kartläggningen. Det vi socialdemokrater ställde frågor omkring vid detta tillfälle besvarades inte av Avonova och det som fortsättningsvis kan konstateras är att  undersökningen/kartläggningen inte redovisar något som helst svar på huvudfrågeställningen. Uppdraget som gavs till Avonova var följande: ” Utgångspunkten är att undersöka i vilken utsträckning arbetsplatsen/platserna efterlever aktuell lagstiftning på arbetsmiljöområdet samt de riktlinjer avseende kränkande särbehandling som antagits av Falköpings kommun”.

Denna huvudfråga besvaras inte i kartläggningen. Snarare är man mer fixerad vid problem och skuldfrågor.

Annons

Utredningen ger ingen utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete av arbetsmiljön i stadshuset och lyfter heller inga viktiga frågeställningar i det fortsatta arbetet.

Vi socialdemokrater kommer att kräva att en utomstående aktör får i uppdrag att gå igenom utredningen och se vad som behöver kompletteras med för att få den ursprungliga frågeställningen besvarad och belyst på ett mera konkret sätt. Arbetet skall bedrivas transparent och med full insyn från de politiska partierna. Vi utgår ifrån att den nya majoriteten kommer att tillmötesgå våra krav eftersom det bör vara av allmänt intresse att få en rättvisande bild av arbetsmiljön för alla kommunens anställda som utgångspunkt för ett fortsatt utvecklingsarbete.

Ingvor Bergman

Johanna Svensson

Socialdemokraterna i Falköping

Replik direkt:

Svar på insändare från Ingvor Bergman och Johanna Svensson: Den politiska våren i Falköping har varit turbulent, både för oss politiker och för våra medarbetare. Ett antal olika händelser ledde fram till att förtroende saknades och en ny majoritet tog form, med det främsta syftet att kunna skapa en god arbetsmiljö och en positiv framåtanda.

En arbetsmiljöutredning togs fram för att kartlägga hur våra medarbetare upplevt sin arbetsmiljö, för att sedan utifrån deras upplevelser kunna få ett underlag för att gå vidare och se framåt. Uppdraget i utredningen var att ”Avonova AB skall utföra en utredning och med hjälp av semistrukturerade intervjuer kartlägga den psykosociala arbetsmiljön inom delar av den kommunala organisationen”, en del som socialdemokraterna verkar vilja utelämna eftersom de bara tog med den efterföljande meningen ”Utgångspunkten är att undersöka i vilken utsträckning arbetsplatsen/platserna efterlever aktuell lagstiftning på arbetsmiljöområdet samt de riktlinjer avseende kränkande särbehandling som antagits av Falköpings kommun.”

Utredningen visade tydligt att kommunen inte lever upp till sina riktlinjer då svarspersoner uppgett att beteenden som exempelvis trakasserier, härskartekniker, befallningar, sexuella trakasserier och hot har förekommit. Det är och förblir oacceptabelt, oavsett om det är 5, 30 eller 100 medarbetare som har blivit utsatta för det. Därför har vi nu, alla partier tillsammans, ett stort ansvar i att ta oss vidare och förändra den kultur som råder. Vägen framåt handlar framför allt om tre olika delar: Värdegrund, tillit och respektsamt ledarskap. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och arbetet med att ta fram en handlingsplan startades redan på kommunstyrelsens möte i augusti. Vi i den nya majoriteten utgår från att Socialdemokraterna konstruktivt kommer vara en delaktiga i detta viktiga arbete framåt. Vi har ett stort ansvar och det kommer krävas mycket av oss för att vi ska kunna komma till bukt med problematiken. Det ansvaret vill vi ta. Vår förhoppning är att även socialdemokraterna kommer till den insikten.

Adam Johansson (M)

Karola Svensson (C)

Dan Hovskär (KD)

Annika Carp (L)

Erik Kyrkander (V)

Camilla Funke (MP)