Vårdvalet för vårdcentraler infördes för snart tio år sedan i Västra Götalandsregionen. Nu har forskaren John Magnus Roos vid Göteborgs universitet undersökt hur invånarnas nöjdhet med vårdcentralerna utvecklats sedan dess.

Marknadsandelen för privata vårdcentraler har stadigt ökat från 2009 (42 procent) till 2017 (48 procent), enligt Roos beräkningar. Under samma period har invånarna blivit mindre nöjda med vårdcentralen i sin kommun, att döma av svaren i de västsvenska SOM-undersökningarna under dessa år. Varje år har samma fråga ställts till invånare om vad de anser om servicen i kommunen de bor beträffande vårdcentral.

Det finns inget enkelt samband mellan hur stor andel privata vårdcentraler en kommun har och minskad nöjdhet. Däremot visar Roos analys att man är nöjdare i kommuner där det finns tillgång till både privata och offentliga alternativ. Där det finns enbart antingen offentliga eller privata vårdcentraler tenderar invånarna att vara mindre nöjda.

”Vårdvalet kan alltså, paradoxalt nog, ha försämrat nöjdheten i Västra Götalandsregionen som helhet, samtidigt som nöjdheten är som bäst i de kommuner som tillämpar valfrihet enligt lagens intentioner. ”, skriver John Magnus Roos i sitt kapitel i boken Hemma Väst.

I Skaraborg är invånarna överlag något mindre nöjda med vårdcentralerna jämfört med övriga regionen, men skillnaden är inte jättestor. Gullspång är den kommun i Västra Götaland där invånarna är som mest nöjda med vårdcentralerna enligt studien. Tibro tillhör å andra sidan de kommuner vars invånare minst uppskattar vårdcentralerna.

Annons

John Magnus Ross konstaterar att införandet av vårdvalet för vårdcentraler samvarierar med en minskad nöjdhet med vårdcentralerna. En möjlig förklaring han pekar på är ökade administrativa kostnader med vårdvalssystemet. Men han konstaterar också att det är svårt att se den renodlade effekten av vårdvalets införande, eftersom många andra saker, inom och utom sjukvården, påverkar hur invånarna uppfattar sin vårdcentral.

Läs mer: Här kan du läsa rapporten och vad VGR Fokus skriver.

Här gillar man sin vårdcentral

Så nöjda var invånarna med sin vårdcentral 2009-2017 på en fem-gradig skala (1=mycket mis..

Här gillar man sin vårdcentral

Så nöjda var invånarna med sin vårdcentral 2009-2017 på en fem-gradig skala (1=mycket missnöjd, 5=mycket nöjd)

Skaraborg 3,57

Fyrbodal3,65

Göteborgsreg.3,63

Sjuhärad3,63

Falköping3,54

Gullspång 4,07

Götene 3,33

Lidköping3,73

Skara 3,47

Skövde3,79

Tibro3,12

Tidaholm3,33

Vara3,55