Vid regionstyrelsens möte i veckan har åtgärder för att få en ekonomi i balans främst vid akutsjukhusen i regionen behandlats. I maj var prognosen för regionens sjukhus att de skulle gå back med 650 miljoner kronor. Bedömningen från regionens koncernkontor är att den ekonomiska situationen fortsatt är bekymmersam och att åtgärder som gjorts inte har lyckats vända situationen.

Åtgärder som tas upp är bland annat att man måste vara mycket försiktiga med beslut om nya satsningar för att inte bidra till att kostnaderna ökar ytterligare.

Sjukhusen ska också ha satt upp mål för hur många anställda man kan ha för att få en ekonomi i balans. Skaraborgs sjukhus redovisade nyligen planer på att minska personalstyrkan med 60 personer, främst undersköterskor, läkare och administrativ personal.

– Grundproblemet är att de finansierar verksamheten för lågt. Pengarna räcker inte till för basuppdraget, säger Alex Bergström (S), regionråd i opposition.

Socialdemokraterna ställde sig emellertid bakom beslutet i regionstyrelsen.

– I det här läget får vi göra det. Sedan får vi återkomma med tilläggsbudget i november om vi vinner valet, säger Alex Bergström.

Strävan att minska antalet uteblivna besök, som bedöms kosta närmare en halv miljard för regionen varje år, tas också upp. SMS-påminnelser och webb-tidbok är något man jobbar med för att minska uteblivna besök.

Annons

Det har också gjorts en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära med ett stopp för att anlita bemanningsföretag. Bilden som man får från vården är att det skulle innebära en försämrad tillgänglighet och minskad vårdproduktion. På en del enheter skulle det kunna finnas gott om läkare men kanske saknas sjuksköterskor, vilket skulle minska möjligheterna att ge vård. Ett stopp för hyrpersonal skulle också göra att arbetsbelastningen skulle hårdna för kvarvarande personal på avdelningar som är beroende av bemanningsföretag.

Det anses att ett alltför snabbt stopp skulle få för stora konsekvenser och istället förordas ett långsammare utfasande av hyrpersonal.

Det finns ett mål om att hälso- och sjukvården i hela landet ska vara oberoende av hyrpersonal 1 januari 2019. Men kostnaden för inhyrd personal har istället fortsatt att öka under 2018 i Västra Götalandsregionen, trots att man försökt sätta in flera åtgärder.