Antalet Lex Maria-anmälningar från Skaraborgs sjukhus har mer än tredubblats de senaste två åren. Antalet klagomål från patienter rörande patientsäkerhet har fyrdubblats på ett år.

Ökning av Lex Maria

Lex Maria-anmälningar från Skaraborgs sjukhus

2013 12

2014 11

2015 22

2016 36

Fram till 5 april 20..

Ökning av Lex Maria

Lex Maria-anmälningar från Skaraborgs sjukhus

2013 12

2014 11

2015 22

2016 36

Fram till 5 april 2017 har det lämnats 10 Lex Maria-anmälningar.

Anmälan till Ivo, enligt lex Maria, ska göras vid händelser som medförde eller kunde medföra allvarlig skada som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade vidtagits.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)

2016 gjordes 72 händelseanalyser på Skaraborgs sjukhus. Året innan gjordes färre än 50 stycken. 2014 gjordes cirka 30 och 2013 runt 20 stycken.

Händelseanalys görs för att klarlägga händelseförloppet och för att identifiera oönskade händelser och om skada på patient uppkommit.

Källa: Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen avseende 2016

Enligt chefläkare Marga Brisman har detta andra orsaker än att sjukhuset tvingats stänga vårdplatser främst på grund av att man inte lyckats rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor.

— Jag kopplar inte det till att vi nu har stängda vårdplatser. Det beror på ett förändrat arbetssätt med ökat fokus på patientsäkerhet, säger chefläkare Marga Brisman.

Enligt Marga Brisman har Skaraborgs sjukhus tidigare anmält för få ärenden enligt Lex Maria. Skaraborgs sjukhus har haft färre anmälningar jämfört med andra sjukhus i regionen.

— Jag tror att vi är på rätt nivå nu, säger Marga Brisman.

Förra året gjordes också fler händelseanalyser än tidigare år, men enligt Marga Brisman inträffade inte alla dessa händelser under 2016, utan det gjordes ett arbete för att komma ikapp med utredningarna.

Annons

Fyrdubbling av klagomål på patientsäkerhet

Registrerade klagomål från patienter och anhöriga gällande patientsäkerhet har ökat från..

Fyrdubbling av klagomål på patientsäkerhet

Registrerade klagomål från patienter och anhöriga gällande patientsäkerhet har ökat från cirka 40 under 2015 till cirka 170 under 2016 på Skaraborgs sjukhus. Det är den kraftigaste ökningen av alla sjukhus inom regionen.

Antalet klagomål som registreras ökar stadigt och enligt patientsäkerhetsberättelsen beror detta sannolikt på att fler verksamheter registrerar klagomålen i avvikelsehanteringssystemet. Det uttrycks att ”Ökningen bör därför inte tolkas som att missnöjet med vården ökar, även om det kan vara bidragande. ”

Synpunkter till patientnämnden minskade till 656 år 2016, från att ha varit runt 700 året innan. Det hade tidigare år skett en ökning från drygt 500 år 2012.

Patienter kan ansöka om ersättning hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf) för skador som de anser att vården orsakat. Antalet ansökningar har ökat till 305 år 2016 från att ha varit strax över 200 år 2011.

Registrerade personalrapporter har minskat under de senaste åren till cirka 2 600 under 2016.

Registrerade personalrapporter med skador på patient minskade från 2015 till 2016 då antalet var runt 470. Dessförinnan skedde en ökning från att ha varit under 400 år 2012.

Källa: Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen avseende 2016

När det inte finns tillräckligt med vårdplatser utlokaliseras ibland patienter till andra avdelningar.

— När jag läser de Lex Maria-anmälningar som gjorts kan jag inte säga att jag kopplar anmälningarna till detta, säger Marga Brisman.

Men om en patient ligger på en avdelning där man inte kan sjukdomen specifikt kan det leda till fler mindre allvarliga avvikelser. Målet är att en patient ska ligga på den avdelning där personalen kan sjukdomen bäst.

— Vi har arbetsrutiner för hur vi ska jobba med de här patienterna. Det är inte patienterna med de mest komplicerade sjukdomarna som flyttas, säger Marga Brisman.

Även att klagomålen på patientsäkerheten från patienter och anhöriga har ökat kopplar Marga Brisman till ett ökat fokus på patientsäkerhet.

— Klagomålen till patientnämnden har minskat och det är vi nöjda med. Om man inte är nöjd med vården vill vi att man ska prata med oss. Vi ska själva ta hand om klagomål i första hand och inte Ivo eller patientnämnden. Vi har blivit bättre på att informera patienter och anhöriga om möjligheter att anmäla till både Ivo, Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) och Skaraborgs sjukhus, säger Marga Brisman.

Samtidigt har antalet personalrapporter minskat.

— Vi har sett att det varit lite färre. Vi vet inte vad det beror på, säger Marga Brisman.

En möjlig förklaring är enligt Marga Brisman att personal i större utsträckning tagit upp flera liknande händelser i en och samma rapportering.

Disponibla vårdplatser

2016

Januari 641

Februari 644

Mars 642

April 638

Maj 639

Juni 584

Juli 505

Augusti 546

September ..

Disponibla vårdplatser

2016

Januari 641

Februari 644

Mars 642

April 638

Maj 639

Juni 584

Juli 505

Augusti 546

September 614

Oktober 616

November 623

December 616

2017

Januari 614

Februari 608

Mars 608

Källa: Delårsrapport mars Skaraborgs sjukhus