Kristian Stjerna är processchef och ST-läkare på ortopedkliniken Skaraborgs Sjukhus Skövde. Han är djupt bekymrad över situationen inom ortopedin. Han och hans kollegor har flera gånger flaggat för den akuta situationen utan att få gehör.

– Vi har under de senaste månaderna påtalat detta för sjukhusledningen och i de kanaler som finns på sjukhuset och svaret vi fått är just nu är ekonomin är viktigare än allt annat. Vårt uppdrag är att hålla budget och då finns inte plats för tillfälliga kostnadsökningar.

Därför väljer nu Kristian Stjerna och hans läkarkollegor att vädja till politiker och allmänhet i ett öppet brev (se brevet i faktarutan nedan).

– Så som jag ser det så är vårdsituationen på ortopeden så hårt ansatt av de skäl som kommer fram i brevet med sjuksköterskebristen som yttrar sig på olika sätt. Vi kan inte hålla en tillräckligt hög vårdkvalitet för våra patienter och då känner vi att det är vårt uppdrag som läkare att göra ledningen, politiker o allmänhet uppmärksamma på att under rådande omständigheter blir vårdkvaliteten lidande.

Kristian Stjerna berättar att situationen har försämrats gradvis sedan hösten 2016. Då började det göras stora neddragningar på operationsverksamheten och från årsskiftet 2016/17 och fram till i dag har det varit dramatiska nedskärningar på tillgängligheten på operationsmöjligheter.

Annons

Är patientsäkerheten hotad?

– Som det framgår i brevet tvingas vi dagligen göra oerhört svåra prioriteringar, vilken eller vilka patienter som ska bli opererade varje dag. Vi gör allt i vår makt för att fatta rätt beslut, vi vet att det finns patienter speciellt inom den planerade kirurgin som har väntat väldigt länge på väldigt nödvändiga operationer.

Vad hoppas du att ert öppna brev ska leda till?

– Jag hoppas få en dialog med politiker för att kunna informera om hur allvarlig situationen är. I slutändan vill vi se att vi kan ha både kraftfulla kortsiktiga och långsiktigare åtgärder för att komma tillrätta med sjuksköterskesituationen på sjukhuset för att kunna bemanna vårdavdelningar, vårdplatser och operationssituationer. Vi är i dag mycket bekymrade över situationen efter sommaren vad gäller ortopedins vårdplatser. Vi har en oerhört ansträngd situation, där vi är osäkra på hur många vårdplatser som kan ha öppet, säger Kristian Stjerna.

Läkarnas öppna brev till politikerna

Till våra politiker:

Våra patienter lider!

Idag kan vi inte erbjuda invånarna i Ska..

Läkarnas öppna brev till politikerna

Till våra politiker:

Våra patienter lider!

Idag kan vi inte erbjuda invånarna i Skaraborg en ortopedisk vård av hög kvalitet. Under nästan två år har vi som arbetar inom ortopedin vid Skaraborgs sjukhus Skövde tvingats att se på när förutsättningarna för att erbjuda våra patienter en säker och högkvalitativ vård omintetgjorts.

Detta har skett på grund av att sjuksköterskebristen på operationsavdelningen blivit så uttalad att vi nu inte får möjlighet att operera ens de allra högst prioriterade patienterna och på vårdavdelningarna är situationen nu så allvarlig att det efter sommaren endast finns sex sjuksköterskor kvar som ska bemanna 64 vårdplatser inom ortopedi.

De viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna erbjuda våra patienter en fullvärdig ortopedisk vård är goda möjligheter till kirurgi och inneliggande vård. Om vi inte kan operera och vårda våra patienter på ett säkert sätt så kan vi inte bedriva ortopedisk specialistvård. Idag är situationen så ansträngd att vi inte anser att vi kan erbjuda en patientsäker vård.

De patienter som vi möter på mottagningen idag och som bedöms vara i behov av operation och inneliggande vård kan inte få besked om när eller ens om de kommer kunna bli opererade hos oss. Vi tvingas uppmuntra patienterna att söka sig till andra vårdgivare enligt vårdgarantin eller valfrihetsvården, vilket många gör. Kvar blir de patienter som har andra kroniska sjukdomar då privata vårdgivare enbart accepterar att operera de allra friskaste patienterna. För dessa patienter som ofta redan är gamla och sjuka har vi idag väntetider till operation på sex till nio månader eller längre.

För våra akuta patienter som vårdas inneliggande innebär det att de ofta vårdas på andra avdelningar med lägre ortopedisk kompetens och många patienter tvingas också byta avdelning under sin vårdtid på grund av platsbrist. Detta försämrar patientsäkerheten och arbetsmiljön för alla inblandade och riskerar att ge längre vårdtider vilket i sin tur ökar platsbristen.

Sedan våren 2016 har tillgängligheten till operationssalar nästan halverats för ortopedin vid Skaraborgs sjukhus Skövde. Vi har också tvingats se på hur antalet operationer per dag minskat för vissa diagnoser.

Parallellt med sämre förutsättningar att operera så har behovet av akutaortopediska operationer sakta ökat och idag kan enbart en till två operationssalar i veckan avvaras för den planerade kirurgin. Som exempel ger en sal oss möjlighet att operera två ledproteser samtidigt som vi diagnostiserar mer än tio nya operationsfall på mottagningen samma vecka.

Vi tvingas varje dag fatta omöjliga beslut om vem som är i störst behov av att bli opererad just i morgon. Vi jämför gångsträckan för våra patienter i tiotals meter, morfindoser som krävs för en dräglig väntan på operation och risker för svåra komplikationer innan ens operationen utförts för att avgöra vem som har turen att bli opererad nästa gång.

Vi väger risken med att skjuta upp akuta operationer en dag mot vinsten att återge en annan patient gångförmågan. Vi tvingas skjuta upp frakturoperationer så länge att patienten riskerar en vårdskada för att frakturen börjat läka.

Om Ni inte hjälper oss att få resurserna och verktygen att behandla skaraborgarna idag så är vi rädda att möjligheten att behandla patienterna inte kommer att finnas i framtiden. Risken är stor att läkarna ser sig tvungna att söka arbete på andra sjukhus för att upprätthålla sin kompetens. Som ortoped är det av största vikt att kontinuerligt utföra operationer för att upprätthålla en hög kvalitet och kunna utbilda framtidens ortopeder.

Vi köper idag vård från andra vårdgivare för mångmiljonbelopp, vård som vi kan och vill ge patienterna här på Skaraborgs sjukhus Skövde, men vi saknar en avgörande pusselbit, sjuksköterskor! Patienterna vi behandlar har inte längre råd att vänta på lösningar om ett-två år för då riskerar de betydligt sämre resultat och mycket mer lidande. Vi behöver fler sjuksköterskor nu även om det kostar!

Vi har tvingats passera gränsen för patienternas värdighet och balanserar nu på skamgränsen!

Kristian Stjerna, processchef och medicinskt rådgivande läkare ortopedkliniken Skaraborgs sjukhus Skövde

Andreas Gustafsson, överläkare

Håkan Strömblad, överläkare

Bengt Karlsson, överläkare

Jacques Riad, överläkare

Cecilia Wyke, överläkare

Abdol Balasem, överläkare

Daniel Brandin, överläkare

Jerzy Kozlowicki, överläkare

Eduard Sintas, överläkare

Caba Dostan, överläkare

Arne Johansson, överläkare

Marianne Flinck, specialistläkare

Johann Stubendorff, specialistläkare

Joakim Palmqvist, specialistläkare

Relaterat: Sjuksköterskans lösning på vårdkrisen
Relaterat: Personalbrist försenar operationer på SkaS
Relaterat: Sjukhusen har svårt att hålla budget
Relaterat: Måste spara 102 miljoner till