Under 2015 genomfördes omfattande studier på fritidsfisket i Vättern. Resultaten har nu sammanställts av Länsstyrelsen i Jönköping, och visar på en positiv utveckling för fisket.

Trolling efter röding, öring och lax är det som dominerar på Vättern. Under året fångades omkring 34 000 rödingar med en total vikt av 42,5 ton, varav 26,4 ton återutsattes. Beståndsutvecklingen är trots de stora fångsterna positiv.

– För att kunna förvalta fiskbestånden långsiktigt hållbart behövs kunskap om fiskets fångster och omfattning. Yrkesfisket har fångstrapporteringsskyldighet till myndigheterna. Något liknande finns inte för fritidsfisket. Därför genomför vi återkommande fritidsfiskeundersökningar på Vättern, berättar Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköping, i ett pressmeddelande.

Mycket slängs tillbaka

Rent generellt visar studierna på att en stor del av fisken som drogs upp på Vättern återutsattes. För de sju arterna som är viktigast för fritidsfisket återutsattes sammanlagt över 50 000 fiskar under 2015 - främst röding, abborre och gädda.

Andelen avlivad fisk till följ av fritids- eller yrkesfiske uppgick till drygt 40 ton.

– Det kan konstateras att det återutsätts mycket fisk. Därför är det viktigt att fisken hanteras på ett bra sätt som leder till hög överlevnad och vår målsättning är att ta fram rekommendationer för detta, säger Rasmus Linderfalk.

Annons

Undersökningar av överlevnadsgraden hos återutsatt röding visar att omkring 77 procent överlevde återutsättning vid trollingfiske, medan i princip samtliga bedömdes överleva återutsättning vid vertikalfiske.

Krokens placering tycks vara den starkast bidragande faktorn kopplad till rödingens möjlighet att överleva. Ju längre bak i munnen rödingen krokas, desto längre tid tar det för rödingen att dyka ner i vattnet efter att den släppts tillbaka och ju sämre är överlevnaden.

Tonvis med kräftor

Utöver fisk metas det även kräftor i Vättern. Länsstyrelsens siffror visar att fritidsfiskare fångade 30,6 ton signalkräftor under 2015. Yrkesfisket stod för en fångst av 110 ton.