I ett färskt yttrande skriver mark- och miljödomstolen att domstolen anser att de planerade provskjutningarna i nästa vecka ska förbjudas. Domstolen lämnar över ärendet till regeringen för slutlig prövning.

— I tillståndet så står det att detta normalt inte ska förekomma men att det kan få förekomma undantagsvis. Vi har gjort bedömningen att man gör just den här verksamheten ständigt och då ligger man utanför tillståndets ram, säger rådman Göran Stenman vid mark- och miljödomstolen.

Han tillägger att domstolen inte kan besluta om förbud eller inhibition utan bara yttra sig, det är regeringen som fattar beslut.

Annons

Sedan 2010 har Försvarets materielverk, FMV, tillstånd enligt miljöbalken att bland annat provskjuta ammunition från flygplan och spränga på en övningsplats i Vättern i Karlsborgs kommun.

JP har tidigare skrivit om kritiken mot övningarna, från bland annat Visingsörådet.

Från och med måndag planerades en sådan övning, med 68 skarpa granater och 16 markeringsladdningar.

Föreningen Aktion Rädda Vättern har överklagat beslutet som togs av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det har funnits tveksamheter om det överhuvud taget går att överklaga länsstyrelsens beslut. Efter en organisationsförändring har det uppstått juridiska tveksamheter om vilken ställning länsstyrelsens miljödelegation har jämfört med den nedlagda myndigheten Fiskeriverket. Mark- och miljödomstolen skriver i sitt yttrande att det rör sig om en myndighetsutövning och därför går beslutet också att överklaga.

Domstolens främsta skäl till att nästa veckas övningar inte ska få tillstånd är att FMV har fått göra undantag från villkoren i alltför stor omfattning. FMV har överskridit den mängd sprängmedel som de fått tillstånd för och den aktuella övningen omfattar 600 kilo sprängmedel som briseras vid nedslag mot vattenytan.

Därmed finns en risk att FMV överskrider den mängd utsläpp som får göras i vattnet varje år, 15,4 ton järn- och stållegeringar.