Naturvårdsverket har fått LRF:s begäran om en översyn över vilka skador som restaureringen av Hornborgasjön har åstadkommit och hur detta ska regleras. Bonde-organisationen menar att skadorna som uppstått är långt mer omfattande än de som förutsågs när höjningen gjordes.

Domar om oförutsedd skada efter restaureringen av Hornborgasjön

Skara Trestena 11:4

Dom i miljödomstolen överklagades och sedan gjordes en förlikning som fastst..

Domar om oförutsedd skada efter restaureringen av Hornborgasjön

Skara Trestena 11:4

Dom i miljödomstolen överklagades och sedan gjordes en förlikning som fastställdes av Miljööverdomstolen 2003.

Fastighetsägarna fick 845 000 kronor av Naturvårdsverket.

Skara Dagsnäs 1:2

En förlikning träffades som miljödomstolen stadfäste 2003.

Naturvårdsverket ersatte fastighetsägaren med 1,5 miljoner kronor.

Ingatorp 1:11 och Veka 1:1

Markägarna fick ersättning enligt dom i mark- och miljödomstolen:

Ingatorp 1:11 425 000 kronor

Veka 1:1 200 000 kronor

Domen överklagades men fastställdes av Mark- och miljööverdomstolen 2012.

Botorp Härlunda

Mark och miljödomstolen beslutade 2013 att Naturvårdsverket skulle ersätta markägaren med 800 000 kronor för marker vid Flian belägna 10 km nedströms åns utlopp ur Hornborgasjön.

— Vår inställning har varit att vi tycker att det är en fördel att man väcker sådana här frågor formellt och hanterar dem i domstol. Det är så komplexa mål. Vi anser också att de ersättningar vi betalade ut 1992 svarade väl mot minskningen i marknadsvärde, säger Erik Norgren.

I fyra fall har anspråk från markägare på större ersättning för skador av restaureringen gått till domstol. I två av fallen har det slutat i förlikning. I två av fallen har domstol avgjort. I samtliga fall har ytterligare ersättning betalats ut.

Annons

— Vi anser att vi har gjort rätt för oss, men det har inte domstolen ansett i ett antal fall. Vi har inte fått fullt gehör för vår uppfattning, konstaterar Erik Norgren.

Men även om Naturvårdsverket tillrättavisats av domstol tycker han inte att det finns skäl att göra en allmän översyn och undersöka vilka som har drabbats och hur mycket.

— Självklart måste vi alltid rätta oss efter laga kraftvunnen dom. I några fall har det också gått till andra instans och då har det viss prejudicerande verkan, säger Erik Norgren.

Enligt vattendomen 1992 betalades ersättning ut till 120 fastighetsägare. Viss mark bedömdes bli permanent obrukbar och viss mark bedömde man skulle bli vattensjuk under delar av året. Totalt uppskattar Erik Norgren ersättningen till markägarna till runt 10 miljoner kronor.

Därtill har Naturvårdsverket gjort omfattande inköp av mark och äger idag runt 80 procent av Hornborgasjön.