Från årsskiftet gäller en ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Skyldigheten för IVO (Inspektionen för vård och omsorg) att utreda enskilda klagomål begränsas. En bakgrund är att IVO har haft väldigt många ärenden och att det därför dröjt innan utredningar färdigställts.

Som förut är det vårdgivaren som är ”första linjen” när det gäller att ta hand om klagomål på vården.

— Patienternas behov ska tillgodoses av vårdgivaren i första hand, säger Yvonne Tellskog, förvaltningschef för patientnämnderna i regionen.

Annons

I och med förändringen räknar man med att de enskilda vårdgivarna får fler klagomål att ta hand om.

Patientnämnderna ska stödja patienterna i kontakterna med vårdgivarna. Ett uppdrag är att säkerställa att vårdens svar till klagande patienter ges inom fyra veckor samt är relevanta och begripliga.

Patientnämnderna ska också se till att analyser och iakttagelser återförs till berörda politiker i regionen. Detta är något som redan sker, enligt Karin Olofsson, ordförande Östra patientnämnden.

— Vi är nog långt framme i Västra Götalandsregionen vad gäller återföring till politiken. Nu har vi lagstöd i detta, säger hon.

Även patientnämnderna räknar med att de får mer att göra efter lagförändringen. Resurser i form av 20 miljoner kronor förs också över till IVO, som ska göra färre utredningar. För Västra Götalandsregionen handlar det om drygt tre miljoner kronor. Pengar ska användas för att rekrytera personal, inte minst för att göra analyser.

Efter att en patient kontaktat vårdgivaren direkt och sedan patientnämnden kan denne också vända sig till IVO, men IVO kan besluta att inte ta upp ärendet. Det är meningen att IVO enbart ska utreda allvarliga fall, som kvarstående funktionsnedsättningar och dödsfall.