Där fick den 60-taliga publiken veta att ostens historia i Sverige i hög grad handlar om Skaraborg. Här har det i många hundratals år tillverkats ost för husbehov på gårdarna. Det var man bra på, ostarna var goda och volymerna blev allt större och osten såldes också utanför länet.

Redan på 1500-talet skrev Olaus Magnus om ”de stora ostarna i Skaraborg.”

I stort sett i varenda socken i Skaraborg fanns förr mejeri med ost- och smörtillverkning. Erik Juhlin beskrev hur det på 1800-talet så började växa fram mindre privatägda så kallade uppköpsmejerier. De fick på 1890-talet fick en allt större konkurrens från bondekooperationens andelsmejerier som under 1900-talet första hälft kom att helt dominera mejerinäringen.

Omkring 1925 fanns i Sverige 1 673 mejerier, varav 524 i Skaraborg. Sammanslagningar gjorde sedan att antalet mejeriföreningar kraftigt minskade.

På 1970-talet gick Skaraborgs mejeriförbund (SLM) upp i Mjölkcentralen. Tillsammans med alla mejeriers gemensamma ostföretag, Riksost, blev detta senare det som nu är danskdominerade Arla Foods, med verksamhet i ett antal länder. Marknadsandelen i Sverige är nu mellan 65 och 70 procent. Arlas mejeri i Götene är det största i landet och tillverkar huvudsakligen ost.

Falköpings mejeri som ägs av ett 130-tal bönder tillverkar konsumtionsmjölk, Crème fraiche och ost. Lilla Hjordnära mejeri utanför Hjo, startades för ett antal år sedan av tiotalet lantbrukare och tillverkar olika mjölkprodukter. Almnäs bruk utanför Hjo har sedan några år åter startat sitt mejeri. Där tillverkar ostklassiker från förr plus nya ostsorter. Påverås gårdmejeri i Falköping tillverkar några ton om året av egenutvecklade delikatessostar.

Att smör- och osttillverkning blev så stor i Skaraborg berodde också på att det inte fanns några stora städer att sälja färsk mjölk till.

Myndigheternas ökande miljökrav från myndigheterna bidrog på 1930-talet till att många mindre mejerier inte klarade den investeringen. De lades ner. Antalet mjölkleverantörer i landet har under åren minskats från 240 000 till dagens 4 500, en siffra som minskar. Men korna mjölkar oerhört mycket i dag än förr, varför mjölkmängden inte alls har minskat i samma takt.

Mejerihistoria är också kvinnohistoria. Länge var det nämligen skamligt för män att syssla med mjölkhantering. ”Ingen man anses värdig att närvara vid detta kvinnornas arbete, och skulle någon vackert bedja att få slippa in, är det fåfängt” skrev Olaus Magnus 1555.

Mejerskan var oftast utbildad och i Skaraborg fanns som mest tiotalet mejeriskolor, bland annat i Blomberg på Kinnekulle. Arbetet var tungt och krävande. Mejerskan skulle göra smör och ost men också hantera maskiner och klara tunga lyft. På 1950-talet hade männen tagit över och andelen kvinnor var bara 5 procent. Numera ökar andelen kvinnliga mejeriarbetare.

Många i publiken på Arkivcaféet hade egna upplevelser som mejerianställda. En dam där hade tillsammans med sin man också drivit mejeri och passade på att skänka boken Mejeriminnen till arrangören Skaraborgs Föreningsarkiv.

Vad passade bättre än att vid kaffet efter föredraget också servera smakbitar från Sivans ost. Det gav också tillfälle till intressanta samtal om mejerier och ost och ännu fler frågor till föredragshållaren. Publiken kom från Lidköping men även från Vara, Skövde, Götene och Skara. Föredragsämnet lockade men också Erik Juhlins omvittnat stora kunskaper om Skaraborgs industrihistoria.

Arkivkaféet arrangerades i samarbete med NBV.

Ost