Sverige bidrar med ett ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Förbandet är i huvudsak verksamt i Malis västra delar och förlagt på camp Nobel utanför Timbuktu, men kan om behov uppstår verka i hela Mali.

FAKTA: Bakgrund

Den 25 april 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapi..

FAKTA: Bakgrund

Den 25 april 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Den 1 juli 2013 integrerades de västafrikanska ländernas stödinsats AFISMA:s militära styrkor i FN-insatsen.

I resolution 2100 bemyndigades MINUSMA att vidta alla nödvändiga för att avskräcka från hot och för att förhindra väpnade gruppers återkomst till främst norra Mali. Mandat gavs även för alla nödvändiga åtgärder till skydd av civila som löpte överhängande risk att utsättas för fysiskt våld samt för att skydda FN-anläggningar och utrustning och för att säkerställa FN-personals rörelsefrihet.

I resolution 2164 från juni 2014 begärde säkerhetsrådet att MINUSMA utökade sin verksamhet i norra delen av landet samt krävde specifikt att kvinnor och barn, som påverkas av konflikten, skulle skyddas.

På plats kommer regementet, tillsammans med andra nationer, bidra med att kartlägga, samla in och analysera information om konflikten och väpnade grupper i området. Detta för att stödja den Maliska regeringen i implementeringen av fredsavtalet och minska spänningarna mellan grupperingarna i landet. Svenskarna är, tillsammans med motsvarande nederländska förband i Gao, en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit).

Under december 2014 började personal ur det svenska underrättelseförbandet Mali 01 anlända till den blivande campen utanför Timbuktu. Då hade den av Ing 2 uppsatta etableringsstyrkan Mali 00 arbetat med att bygga campen sedan i november samma år. Förbanden är på plats i ca sex månader varefter de ersätts av ett annnat.

Från november 2017 till maj 2018 finns flygtransportförbandet FM 02 stationerade i Malis huvudstad Bamako. Inom FN heter förbandet Swetad C-130 (Swedish Tactical Airlift Detachment).