På många platser i världen är det en fråga om liv och död. Homosexualitet klassas som ett brott och hbtq-personer utsätts för förföljelse, tortyr och fängelse.

Enligt Migrationsverkets information, ska den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin sexuella läggning, sitt kön eller könsuttryck kunna få skydd i Sverige. Verkligheten ser annorlunda ut.

Annons

Det är ingen hemlighet att det blivit svårare att få flyktingstatus i Sverige. På grund av förlegade föreställningar och bristande kunskaper om hbtq-frågor, har det blivit speciellt svårt att tillhöra gruppen hbtq-flyktingar. Enligt RFSL och Flyktinggruppernas riksråd (FARR) rör det sig om en stor ökning av avslag efter 2015. Kraven på människor, som i åratal tvingats dölja sin sexualitet eller könsidentitet, att visa att de talar sanning har blivit så hårda, att många inte anses klara testet och får sin ansökan om asyl avslagen Sverige har också fått allvarlig kritik från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och fällts 20 gånger för att inte följa FN:s riktlinjer. Hbtq-personer som sökt sig till Sverige riskerar att skickas tillbaka till förföljelse.

Under den senaste tiden har också allt fler uppgifter kommit fram om trakasserier och förföljelse av hbtq-personer på flyktingboenden. Migrationsverket har vidtagit vissa åtgärder, men fortfarande saknas kunskap och resurser för att människor som tvingats fly på grund av sin sexualitet ska kunna garanteras frihet från trakasserier och diskriminering på flyktingboenden.

Skaraborgs Pride har temat tillsammans. För Fi Skövde är det viktigt att detta tillsammans omfattar också hbtq-flyktingar. Vi vill sätta fokus på hur hbtq-personers rättsosäkra situation osynliggörs och drunknar i de politiska partiernas försök att övertrumfa varandra i vilja att skapa en restriktivare flyktingpolitik.

Fi kräver att förföljelse på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning som asylgrundande skäl ska få större genomslag i asylprocessen. Processen måste bli rättssäker så att enskilda handläggares fördomar och föreställningar inte ska leda till godtyckliga bedömningar. Då krävs ökade satsningar på kunskap. Fi vill därför införa obligatoriska kurser i feministisk antirasism för alla yrkeskategorier som arbetar med flyktingar. Skövde kan gå före i detta arbete!

Feministiskt Initiativ Skövde