Folk och försvars rikskonferens 2018 i Sälen är avslutad. Under några dagar hamnar försvars- och säkerhetspolitiken i centrum då blickarna riktas mot den svenska fjällvärlden.

Sverige befinner sig i ett närmast unikt läge – samtliga riksdagspartier verkar nämligen överens om att det svenska försvaret behöver rustas upp. Däremot skiljer sig de olika partiernas ståndpunkter i hur detta ska ske och hur mycket resurser som det svenska försvaret ska tilldelas. Vi moderater vill skapa ett nationellt säkerhetsråd som faktiskt fungerar, ett starkare svenskt försvar och en tydlig väg till Nato.

Annons

En av konferensens mer anmärkningsvärda händelser var onekligen att statsminister Stefan Löfven lyckades med konststycket att motsäga och underminera den av regeringen själva tillsatta, försvarsberedningen. Det är mycket olyckligt att statsministern valde att försöka dribbla bort den noggrant övervägda formuleringar kring vårt lands hotbild som framtagits i bred enighet.

Sverige utsätts för runt 10 000 cyberaktiviteter i månaden från statliga utländska angripare. Säpo konstaterar att Ryssland utgör det största underrättelsehotet mot svenska intressen. När vi nu går in i valåret 2018 är det därför viktigt att förstärka vår samlade förmåga att möta digitala hot och desinformation. Därför behöver vi ett särskilt cybercenter med operativ kapacitet.

Den värld vi lever i ställer uppenbara krav på vår försvarsförmåga. Vi moderater vill se en kraftig ökning av försvarsanslagen så att de når två procent av BNP. Insatta resurser är viktiga, men det är effektivitet och förmåga som spelar roll på marken.

Sverige bör fullt ut gå med i Nato. Ett Nato-medlemskap skulle höja tröskeln – och minska risken – för ett angrepp mot Sverige. Ett medlemskap skulle ge Sverige både en plats vid bordet där besluten fattas, och de säkerhetsgarantier som artikel 5 innebär. Regeringen borde därför redan nu uttalat beskriva Nato-medlemskapet som en realistisk möjlighet – inte som något uteslutet. En sådan linje vore säkerhetspolitiskt vettig och begriplig.

Sveriges flerhundraåriga fred är historiskt extraordinär. Men det finns också risk att just det gör oss nära på immuna mot tanken att allt detta kan ta slut. En orolig värld ställer höga krav på vårt lands samlade motståndskraft och på vårt politiska ledarskap: Att vi är förberedda. Att vi är rustade. Och att vi samarbetar med våra vänner. Det är budskap som förtjänar att upprepas även efter att rikskonferensen avslutats i Sälen.

Hans Wallmark (M)

Försvarspolitisk talesperson

Sten Bergheden (M)

Landsbygdspolitisk talesperson

Riksdagsledamot Skaraborg

GMU