Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Torget ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. En slät markbeläggning, en utplanad yta samt sluttande planöppningar skapar enligt kommunen ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi har idag. Välplanerad belysning, många nya sittplatser samt grönska och vatteninslag stärker enligt upphovsmännen också torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

Hertig Johans gata är Skövdes paradgata och ska gestaltas så att det upplevda avståndet mellan torget och Resecentrum minskar. Trottoarsidan mot fasaderna breddas för att ge ökad plats till uteserveringar och andra aktiviteter. På motsatt sida, vid Kyrkparken, skapas ett lummigt stråk med planteringar. Detta ska enligt kommunen göra det både lättare och trevligare att ta sig fram.

Dialogprocessen

Annons

Under det gångna året har förslaget för hur Hertig Johans torg och gata ska se ut diskuterats och omarbetats flera gånger för att Skövdeborna ska få en så trivsam stadskärna som möjligt. Dialog har förts med invånare och berörda aktörer, som fastighetsägare, näringsidkare och olika intresseorganisationer.

– Förslaget har legat ute på skovde.se och bland annat uppmärksammats i sociala medier och tidningsartiklar. Alla inkomna synpunkter har diskuterats i arbetsgruppen och arbetats in efter lämpliga avvägningar mellan olika intressen, säger Maria Bolin, kommunikativ samhällsplanerare på Skövde kommun

Detta händer nu

Nu pågår upphandling av entreprenör för gatan. Upphandling för torget sker i vinter. Byggstart för gatan förväntas ske under oktober i år och i april 2018 för torget. Gatan står färdig under sommaren 2018 och torget sommaren 2019.

Skövde kommun vill gärna att Skövdeborna besöker sektor samhällsbyggnads tält på torget på Matfestivalen under fredagen och lördagen. Detta för att titta närmare på skisser och modeller över ert nya vardagsrum.

Läs röta knäcker almarna:

Läs ris och ros om torgplanerna:

Läs så kan Hertig Johans torg se ut: