Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en enkätundersökning och kartläggning av vården efter förlossning. Resultaten visar att det finns brister i vården och att skillnaden är stor mellan landstingen.

Socialstyrelsens kartläggning

En tredjedel av sjukhusen kan tillhandahålla eget rum till alla familjer med möjlighet för ..

Socialstyrelsens kartläggning

En tredjedel av sjukhusen kan tillhandahålla eget rum till alla familjer med möjlighet för mammans partner eller barnets pappa att stanna kvar även nattetid.

Var tredje sjukhus följer alltid upp kvinnornas hälsa efter hemgång, medan drygt hälften gör det endast i vissa fall.

Totalt 40 av 43 sjukhus kan erbjuda hemgång direkt från förlossningsavdelningen, men det är bara tre sjukhus som då kan erbjuda uppföljning i hemmet med hembesök av barnmorska.

Omkring 68 veckor efter barnets födelse bör barnhälsovården erbjuda alla nyblivna mammor screening för depressionssymtom med Edinburgh postnatal depressive scale (EPDS). I landstingen erbjuds omkring 70-90 procent detta, men siffran varierar och i ett landsting svarar man att bara hälften fått screeningen.

Merparten av sjukhusen följer upp bristningar av grad III och IV (sfinkterskador) efter hemgång från sjukhuset, däremot inte bristningar av grad II och grad I.

— Kartläggningen visar att uppföljningen av kvinnors hälsa efter förlossning behöver förbättras. Det är viktigt att alla kvinnor erbjuds en likvärdig god vård av hög kvalitet, säger Olivia Wigzell.

Undersökningen visar att den genomsnittliga vårdtiden på BB har sjunkit och nu ligger på två dygn vid vaginal förlossning. Enkätsvaren från vårdgivare visar att det leder till att amningsproblem eller symtom på psykisk ohälsa inte alltid upptäcks. Samtidigt visar studier att 8-10 procent drabbas av en depression efter förlossning.

Annons

— Att föda barn är krävande, både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att sjukhusen säkerställer att de nyblivna mammorna får tid för vila och återhämtning samt att de får stöd utifrån sina individuella behov, säger Emma Lindgren, utredare vid Socialstyrelsen.

Flera sjukhus – två tredjedelar – saknar skriftliga rutiner för att upptäcka psykisk ohälsa och var femte ger ingen information till kvinnorna var de kan få hjälp om de känner sig deprimerade.

Rapporten visar också att det finns ett glapp i vården efter att mamman lämnat sjukhuset. Det är inte alltid sjukhusen följer upp kvinnornas hälsa efter hemgång och det dröjer 6-12 veckor innan de får träffa mödravården. Detta kan påverka amningen negativt eller leda till att andra komplikationer inte upptäcks.

— Vi har sett att vården är fragmenterad. Därmed blir det ofta otydligt för kvinnan vart hon ska vända sig om hon får problem med bristningar och stygn, blödningar, infektioner eller psykisk ohälsa, säger Emma Lindgren.

Undersökningen pekar vidare på att det behövs kontinuitet och samverkan i vården för att skapa trygghet. Det motverkas bland annat av kvinnan möter olika barnmorskor före, under och efter förlossningen. Ett annat exempel är att barnet och modern vårdas tillsammans när barnet är sjukt eller för tidigt född, något som få sjukhus gör i dag.

LÄS MER: Få förlossningsskadade får sjukpeng

LÄS MER: Kvinnovården prioriteras inte

LÄS MER: Politiker överraskade av kvinnoproblem

LÄS MER: Ingen tog Maries framfall på allvar