Drogvanorna hos skolelever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet har undersökts av Västra Götalandsregionen, kommunerna och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Undersökningen har gjorts på samma sätt 2013, 2016 och 2019, varför man kan ser hur användande och attityder har förändrats över tid.

En tydlig trend är att användandet av tobak och alkohol minskar bland eleverna i regionen.

– Det är bra att alkoholkonsumtionen minskar, det kan bero på att unga har andra saker att göra på fritiden. Om man är nöjd med sin fritid behöver man inte använda alkohol eller andra droger, säger Tomas Fiala, vice ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) Skaraborg.

Han tror också att det kan bero på att vi blir allt mer globala.

– Sverige är ett av de länder där det dricks mest alkohol, eftersom vi blir mer globala ser vi att i andra länder och religioner dricker man inte alls och klarar sig bra utan, säger Tomas Fiala, som är från Tidaholm.

Enligt undersökningen ökar däremot snusandet och detta särskilt bland flickor. Tomas Fiala vet inte varför snusandet ökat. UNF arbetar mer aktivt mot alkohol och andra droger, men har även tagit ställning mot tobaksanvändning.

– Det är fortfarande skadligt och det är inte bra att snusandet ökat, säger Tomas Fiala.

Andelen elever som har erfarenhet av narkotika ligger i undersökningen på samma nivå nu som de tidigare årens undersökningar. Men attityden till droger har förändrats. Fler än tidigare tror inte att det finns risker med att använda hasch eller heroin. Tomas Fiala tycker detta är oroande. Han tror att även det kan bero på att samhället blivit mer globalt och att vi numera har mer kommunikation med andra platser där det råder en mer liberal inställning till att använda framförallt cannabis.

Annons

Charlotte Nordström (M) är ordförande i regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet.
Foto: Janne Andersson

Charlotte Nordström (M) från Skara är ordförande i regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet.

- Vi ser flera tydliga förändringar jämfört med resultaten från 2013 och 2016 inom flertalet områden. Det är oroväckande att narkotikaanvändandet inte minskar och tvärtom ökar bland pojkar i årskurs 9 sedan förra undersökningstillfället. Dessutom har vi idag alltfler ungdomar som underskattar hälsorisker till följd av drogbruk, säger hon i ett pressmeddelande från regionen.

Så har drogvanorna bland unga förändrats

Detta är resultat i undersökningen i en sammanfattning från Västra Götalandsregionen:

..

Så har drogvanorna bland unga förändrats

Detta är resultat i undersökningen i en sammanfattning från Västra Götalandsregionen:

Tobak och snus

Sedan 2013 har andelen skolelever som röker stadigt minskat. Fler börjar också röka senare, jämfört med tidigare. Sedan flera år är rökning vanligare bland flickor än pojkar, men det har skett en stadig minskning i bägge grupperna. En jämförelse över tid visar att 31 procent av pojkarna och 34 procent av flickorna i gymnasiet rökte 2013. Motsvarande siffror för 2019 är 23 procent av pojkarna respektive 26 procent av flickorna.

Snusning, som länge har varit klart vanligare bland pojkar än bland flickor, är det område som ökat mest i årets regionala undersökning. Ökningen är störst bland gymnasieflickor och det har, jämfört med föregående undersökningar, skett en fördubbling från fem till 11 procent.

Undersökningen visar också att attityderna till tobak generellt har förändrats. En större andel än tidigare, tror att det inte finns någon risk att röka 10 cigaretter eller mer om dagen eller snusa 3 dosor i veckan.

Alkohol

Tidigare drogvaneundersökningar i Sverige har visat att alkoholkonsumtionen bland ungdomar stadigt har minskat sedan 2000-talet.

Samma trend gäller i Västra Götalandsregionen. Andelen elever som druckit alkohol vid flera eller enstaka tillfällen har minskat från 81 till 72 procent sedan 2013. Det finns dock skillnader mellan pojkar och flickor.

I årskurs nio och på gymnasiet, är det något större andel flickor än pojkar som uppger att de druckit alkohol.

Pojkar, oftare än flickor, uppger att de ”intensivkonsumerar” alkohol, det vill säga dricker på ett riskabelt sätt.

Sedan 2013 har attityderna till alkohol och berusning förändrats; andelen elever som tror att det inte finns några risker med att berusa sig varje helg, har nästan fördubblats, från 5 till 9 procent.

Narkotika

Cannabis, ett samlingsnamn för marijuana och hasch, är den vanligaste förekommande narkotiska drogen i Sverige, även bland unga

I Västra Götalandsregionen har andelen pojkar och flickor med erfarenhet av narkotika, legat på ungefär samma nivå sedan senaste mätningen 2016.

Fler pojkar än flickor på gymnasiet har erfarenhet av narkotika, 17 respektive 13 procent.

Göteborg är det område som sticker ut i rapporten, här ligger sifforna klart högre på gymnasiet än i övriga regionen.

Attityden till narkotika har förändrats. Endast hälften av eleverna tar helt avstånd från att det borde vara tillåtet att röka hasch eller marijuana, och hälften instämmer delvis- eller helt i att det är upp till var och en om man vill använda narkotika. En större andel av eleverna, jämfört med tidigare, tror inte att det finns risker med att använda hasch eller heroin.

Trivsel i skolan

Undersökningen visar att flickorna trivs något sämre i skolan än pojkarna.

Fler uppger att de brukar skolka. Mellan 2013 och 2016 minskade skolket bland pojkar och flickor, men i senaste undersökningen har det skett en viss ökning i båda grupperna. Även andelen som utsatts för mobbning har ökat. Endast två tredjedelar av eleverna i undersökningen upplever att vuxna ingriper om någon blir trakasserad eller mobbad på deras skola, vilket är en försämring sedan 2016.

Självupplevd hälsa

Sedan 2016 har framförallt flickors självupplevda hälsa försämrats något. I skolundersökningen uppgav 66 procent av flickorna och 82 procent av pojkarna att de var nöjda eller mycket nöjda med sin hälsa.

Spel om pengar

Antalet elever som spelar om pengar har minskat sedan 2013, det gäller särskilt flickor som minskat sitt spelande i högre grad än pojkarna.

Cirka tre procent av eleverna uppgav att de spelat om mer än 300 kronor den senaste månaden, spel om sport eller hästar är allra vanligast.

Föräldrar och hemmiljö

Majoriteten, upp till 90 procent av eleverna uppgav att de får stöd, uppmuntran och beröm av föräldrar. Två tredjedelar uppgav att de i sin familj ofta gör saker tillsammans.