Med erfarenheten från landsbygdens upptagningsområde Åsarp, Kinnarp och Vartofta, är schablontiderna det som gör att vi arbetstagare tvingas leva med en inre stress och större arbetsbelastning. De uppgifter som är schemalagda att bli utförda måste först utgå från individens dagsform och inte styras från tidigare erfarenheter och normer. Därmed behöver vården mötas i nuet.

Som arbetstagare är vårt dagsschema styrt efter principer som stundtals inte är möjliga att utföra inom de angivna tidsramarna, därför är vi nära på alltid sena och blir ofta korta i vårt bemötande. Som exempel har vi tillsyn av äldre som enligt schema ska utföras på 5 minuter och att knacka på hos en äldre som kanske inte träffat någon annan under dagen eller hos en människa som har svårt att kommunicera och göra sig förstådd, är inte realistiskt. När vi ska utföra schemalagda duschar på upp till 30 minuter, finns det moment som aldrig inberäknas i tiden men som förutsätts av brukare, oftast med all rätt. När dessa minuter överskrids vet personalen att hela dagen blir eftersatt och att tiden inte heller går att intjänas.

Här på landsbygden överensstämmer sällan körtiden med schemats verklighet och summan av långa restider och överskridna besök gör att personalen inte heller använder sina raster och lunchpauser på ett korrekt sätt för att förebygga sin egna psykiska och fysiska ohälsa. När dessutom personal ringer sig sjuk på morgonen och inga vikarier kan ringas in, läggs ytterligare arbetsmoment på personalen att utföra. Sammantaget blir arbetssituationen farlig när den är präglad av sena ankomster till brukare och situationer där ibland personal ensam tvingas utföra arbeten som är ämnade att vara två på.

Annons

Vården börjar alltid hos de anställda som sedan levererar de insatser och den service som behövs för att hjälpa de människor som har behov av stöd i sin tillvaro. Därmed är det en växelgång som problemfritt måste sammexistera, med scheman som överensstämmer med uppgiften och tider som överensstämmer med verkligheten. Att fortsättningsvis förutsätta att personalen ska leverera vård efter dessa principer i stöd av schemats innehåll och räkna med att övertid dagligen ska ske, är en lyx som cheferna inom vården behöver se över för både sina medarbetares skull och de vårdande som inte ska känna sig bortprioriterade.

Andreas

Svar direkt:

Hemtjänsten har fått synpunkter gällande hur verksamheten har planerats under våren därför har både politiker som såväl chefer och personal varit mycket engagerade i denna fråga.

Givetvis är det en stor utmaning för dem som ska planera verksamheten då det exempelvis kan finns önskemål från brukare om exempelvis en viss tid. Om då ett besök innan tar längre eller kortare tid än beräknat så kan detta orsaka problem i den planering som finns.

Hemtjänstens största ambition är alltid att ha en realistisk planering vad avser tid hos brukare samt resetider. Under tidig vår gick arbetsgivaren tillsammans med Kommunal igenom hur det såg ut gällande övertid, om medarbetare får ut sin rast och hur körtider såg ut för att se till att ordna det på bästa sätt. Under senare delen av våren startades ett förbättringsarbete inom hemtjänsten där bland annat fokusgrupper bildades med personal som arbetar inom hemtjänsten. Ett resultat av detta är de ökade resurser som kommer tillföras hemtjänsten från och med den 1 september.

Att hemtjänsten har svårt att rekrytera under sommarens månader är ingen hemlighet och som det ser ut på arbetsmarknaden i dag råder stor brist på kompetent personal och detta är något som verksamheten ständigt arbetar med. Om en personal blir sjuk med kort varsel kan givetvis verksamheten ha svårt att lösa denna situation men detta är ingen som är unikt för hemtjänst.

Vi ser i brukarundersökningar att de som har hemtjänst är nöjda med den hjälp de får och vi socialdemokrater lovar att fortsätta arbete för att de vi hjälper ska känna sig trygga att de får den hjälp de behöver och att personalen har en bra arbetsmiljö.

Susanne Larsson (S)

socialnämndens ordförande