Vänsterpartiet har föreslagit att det inrättas en akut för våldtagna i Västra Götalandsregionen. Detta finns sedan mer än tio år i Stockholm.

Förslaget har gått på remiss bland annat till Skaraborgs sjukhus. I remissvaren framhålls bland annat en risk med att det är långa avstånd i regionen. Detta innebär att utsatta personer kan komma att behöva färdas mycket långt för att nå en tänkt akut för våldtagna.

Enligt sammanfattningen av ärendet finns det en stor enighet kring var det finns brister och möjligheter till förbättring vad gäller akuta sexuella övergrepp. Detta gäller särskilt patientgrupperna män och personer med annan könsidentitet än man eller kvinna.

Därför har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslagit att man ska jobba för att säkerställa ett bra omhändertagande och en bra behandling av dessa patientgrupper, män och personer med annan könsidentitet än man eller kvinna.

Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.