Vallebygdens vind vill bygga en vindkraftspark på Nordbillingen i Skara kommun bestående av sex vindkraftverk med en maximal höjd på 190 meter. Bolaget fick nej på sin ansökan hos länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, men har överklagat detta beslut till mark- och miljödomstolen.

Vallebygdens vind har tagit fasta på att miljöprövningsdelegationen motiverade sitt avslag med att man inte visat att sträckande fåglar inte skulle skadas av verken. Vallebygdens vind gjorde därför under förra året flera fågelräkningar, som man menar visar på att de flesta fåglar som passerar Hornborgasjön inte tar vägen över berget, utan flyger längre västerut.

Kritik

Flera som nu yttrat sig över Vallebygdens vinds komplettering av överklagandet ställer sig kritiska till dessa slutsatser, på olika vis.

Länsstyrelsens miljöskyddsavdelning framhåller att den inte delar miljöprövningsdelegationens syn på varför man ska säga nej till vindkraftsparken. Miljöskyddsavdelningen menar att fågelinventeringarna visar att sträckande fåglar inte skulle skadas i avgörande utsträckning, men att det finns andra skäl som talar för ett avslag.

Annons

Enligt miljöskyddsavdelningen är den tänkta vindkraftsparken omgiven av mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden, som skulle skadas av etableringen. Det framhålls att riksintresset för friluftsliv skulle skadas påtagligt, liksom att Blängsmossens naturreservat och ett blivande naturreservat kring Sjömossen skulle beröras.

Örnar utsatta

Västergötlands ornitologiska förening är också emot vindkraftsparken. Föreningen anser att inventeringarna av sträckande fåglar är "helt otillräckliga" och framhåller att Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar.

Föreningen lyfter fram en undersökning som visar att fler fåglar dödas av högre vindkraftverk och en utredning som pekar på att många fåglar flyger över Billingen. Tranor och andfåglar är mindre känsliga än andra fåglar för att skadas av vindkraftverk, men de olyckor som ändå sker lämnar kadaver som kan locka till sig rovfåglar.

Särskilt örnar löper en stor risk att dödas av vindkraftverk, då de inte uppfattar rotorbladen som en fara, enligt föreningen, som uppger att det vid Hornborgasjön häckar två havsörnspar.

Ornitologen Sören Jägmarker har också skrivit till domstolen och han anser att fågelräkningarna är långt ifrån tillräckliga och att trana, pilgrimsfalk, örn, gäss och sångsvan kommer att skadas av verken.

Flyttfågelstråk

Föreningen Svenskt landskapsskydd är starkt kritiska till vindkraftsparken. "Det stora flyttfågelstråket från Hornborgasjön norrut mot sjön Östen går rakt över det område där Skara kommun avser att tillåta sex vindkraftverk som är 190 meter höga. I detta avseende kunde vindkraftsparken knappast ha placerats sämre. Området kring Sjömossen utgör också en av få riktigt orörda delar av Skövde och Skara kommuner. "