Den anser att barnet måste gå i traditionell skola.
En familj i Falköpings kommun håller sitt barn hemma från skolan. Anledningen är att de anser att barnet kommer att få bättre förutsättningar att utvecklas hemma hos dem, än i en traditionell skola. Falköpings kommun håller inte med, utan hänvisar till skolplikten som säger att alla barn som fyllt sju år ska gå i skola. Något som också ingår i de mänskliga rättigheterna, som föreskriver att ingen får förvägras rätten till utbildning.

Det finns möjlighet i lagen att fullgöra skolplikten på annat vis, genom exempelvis hemundervisning, om det bland annat föreligger synnerliga skäl. Det hänvisar familjen till. De anser att deras barn har en stor teoretisk begåvning och genom hemundervisning kan de låta sitt barn utveckla sin begåvning på ett friare sätt som inte begränsar. De anser inte att deras övertygelse står i strid med deras barns rätt till utbildning, utan det handlar om att de vill garantera barnet den bästa undervisningen som kan ges.

Föräldrarna har därför vänt sig till domstol för att få dem att upphäva barn- och utbildningsnämndens beslut. Efter att ha granskat ärendet avslår nu även förvaltningsrätten föräldrarnas ansökan om hemundervisning. Den främsta orsaken är just att domstolen inte anser att det föreligger några synnerliga skäl för hemundervisning.

Föräldrarna har samtidigt överklagat nämndens beslut om att förelägga ett vite om barnet inte börjar skolan. Vitet är på 10 000 kronor, vilket föräldrarna anser vara för högt. De tycker nämnden borde ta hänsyn till deras begränsade ekonomi. Domstolen håller inte med, utan ger kommunen rätt. Förvaltningsrätten påpekar att ett vite måste vara så högt att det inte är lockande att strunta i beslutet och betala boten.