En levande landsbygd är vårt motto i Ekedalens samhällsförening. Vår huvudsakliga uppgift är att verka för en utveckling av orten samt bevaka och driva våra invånares intressen.

Angående planerna på en utökad djurhållning hos Lindell Pigfarm AB blir vi med ovan nämnda uppdrag mycket osäkra på hur vi ska verka och ta ställning i frågan. Att ett företag på landsbygden har ambitioner och vilja att utveckla sin verksamhet är något vi i samhällsföreningen normalt skulle stödja, uppmuntra och applådera.

Angående Lindells ambition om utökad verksamhet uteblir dock applåderna. Efter att ha tagit del av företagets ansökan om utökad djurhållning och övrig information vi delgivits i den aktuella frågan är frågetecknen fler än svaren och framförallt ser vi betydligt fler risker än möjligheter i påverkan på vårt samhälle och dess invånare.

Vi har redan idag stora brister i trafiksäkerheten genom byn. Vi saknar trottoar utmed hela Dimbovägen där barn och vuxna dagligen går till skola och förskola.

Hela sommarhalvåret går och cyklar våra ungdomar till den kommunala badplatsen, Bruksdammen där vi redan tidigare efterlyst en gång- och cykelväg med hänsyn till bristande trafiksäkerhet.

Att anlägga en separat väg som miljö- och byggnadsnämnden föreslår i sitt yttrande hindrar inga transporter att välja närmsta väg, vilket föranleder vår stora oro att trafikbelastningen genom Ekedalen kommer att påverkas, och med det ytterligare försämra en redan dålig trafiksäkerhet för våra invånare.

Oron bland de boende i Ekedalen med omnejd är stor och frågorna i ärendet är många. Hur säkerställs att störningar i form av lukt inte kommer påverka byn?

Hur säkerställs att det enorma vattenuttag som krävs för anläggningen inte påverkar närboendes tillgång på vatten?

Kan kommunen med utökad trafikbelastning säkerställa trafiksäkra färdvägar för skolskjutsar?Med detta välkomnar vi alla former av initiativ från företrädare för kommunen, politiska partier och absolut Lindells Pigfarm att kontakta oss för att träffa samhällsborna i en dialog och information i ärendet.

Ekedalens Samhällsförening