Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har nu tagit beslut om att föreslå att dagens zonsystem med över 70 zoner ersätts med ett nytt system med enbart tre zoner.

– Det är helt fantastiskt! Jag har jobbat med frågan i åtta års tid. Vi har försökt att hitta lösningar för att komma från det komplexa zonsystemet vi har idag. Alla har varit eniga om att vi inte kan ha kommungränserna som gränser. Det kommer att bidra till en högre attraktivitet och ett ökat resande, enkelheten gör det mer attraktivt att välja kollektivtrafiken, säger Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Alla är dock inte lika entusiastiska. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet valde att inte delta i beslutet.

Vänsterpartiet står bakom den nya zonstrukturen, enligt en protokollsanteckning författad av Egon Frid (V). ”Men vi kommer inte att stå bakom förslag om högre biljettpriser som hänvisar till den nya zonstrukturen. Vi kan inte acceptera att kollektivtrafiken blir dyrare för majoriteten av alla resenärer. ” fortsätter Egon Frid.

Vänsterpartiet, som vill höja skattesatsen i regionen, vill föra till mer finansiering för att undvika att biljettpriser höjs.

Socialdemokraterna tar i en protokollsanteckning fasta på synpunkter från Göteborgsregionen om att detta arbetsmarknadsområde delas upp i olika zoner och man vill låta ärendet utredas vidare.

Zon A utgörs i förslaget av Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Zon B är övriga nio kommuner i Göteborgsregionen. Zon C är den överlägset största geografiskt, den utgörs av hela övriga Västra Götaland.

Det innebär att man kan åka i hela Skaraborg och ändå befinna sig i samma zon och även resa upp till exempelvis Strömstad eller Åmål.

En bärande tanke med förslaget är att det ska bli enklare för såväl resenärer som medarbetare inom kollektivtrafiken. Tanken är att det ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv.

Det nya zonsystemet kommer att innebära stora förändringar i vad det kostar att göra olika resor. Det blir billigare för pendlare som åker mellan olika kommuner i till exempel Skaraborg, men det kan bli dyrare för personer som åker i en och samma stad.

När beslutet nu är fattat i kollektivtrafiknämnden går frågan vidare till regionstyrelsen redan på tisdag för att sedan avgöras i regionfullmäktige, där beslut av stor vikt fattas.

Tidigast kan det nya zonsystemet införas hösten 2020.