Byggnadsnämnden har gett tillstånd att riva en skyddsvärd sekelskiftesbyggnad från 1800-talet med lokalt bevarandevärde, på Nils Ericsonsgatan, trots att Västarvet har avrått från rivningen.

Nu har vi som bor vid Järnvägstorget dessutom fått en bygglovsförfrågan från kommunen, för yttrande. Det gäller byggnation av ett cykelgarage på 64 kvm (10,1x 6,3 m och 3,371 m högt) på Järnvägstorget, trots att detta innebär avvikelse från detaljplan och att byggnader endast i undantagsfall får byggas på torget. Detta skulle väl om något ändra torgets karaktär. Dessutom finns det cykelställ norr om stationshuset, som knappast utnyttjas alls. Där finns plats att bygga ett cykelgarage.

Man avslår en ansökan om bygglov för utbyggnad av balkonger på 80 cm. Enligt Dan Hovskär gick det inte att godkänna utbyggnaden på grund av juridiken. Man menar att utbyggnaden inte uppfyllde kravet på god form och materialverkan och att tillbyggnaden skulle ändra byggnadens karaktär. I detta ärende menade byggnadsnämnden att man tog hänsyn till Västarvets synpunkter, trots att Västarvet var positiva vid denna bygglovsansökan. Byggnaderna är dessutom inte bevarandevärda enligt detaljplanen.

S och SD yrkade bifall till bygglovsansökan, vilket enligt Dan Hovskär var populistiskt. Jag tror däremot att dessa två partier mer ser till de boendes trivsel och livskvalitet.

Hur tänker man?

Ett skyddsvärt sekelskifteshus får rivningslov.

Ett cykelgarage kanske får byggas trots avvikelse från detaljplan (beslut inte taget ännu).

En utbyggnad på 80 centimeter får inte bygglov trots att byggnaderna inte är bevarandevärda och att det berör väldigt många människors livskvalitet.

Boende på Järnvägsgatan