Läser svaret till Brf Rådjuret från Dan Hovskär, där han anger att det är lagen som styr besluten i byggnadsnämnden. Samtidigt skriver han att det är många Falköpingsbor som inte kan lagstiftningen, kanske helt naturligt.

Läser man PBL så är det otvivelaktigt så att det finns utrymme för att ge ett tillstånd att glasa in balkongerna.

I plan-och byggnadslag (2010:900) 8 kap 1§ läser man

1§ En byggnad ska

1. vara lämplig för sitt ändamål

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

3. vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Som jag läser det kan det inte bli tydligare än så här, då de balkonger som finns idag till del inte uppfyller dessa krav full ut.

Läser man sedan vidare i lagen så kan man läsa att:

Begreppet ”estetiskt tilltalande” slopades eftersom det kunde ge intryck av att det handlade om personliga omdömen och skönsmässiga bedömningar. För att understryka att ställningstagandena skulle grundas på professionellt och sakligt underbyggda kunskaper och värden, så skulle de mest väsentliga komponenterna vid bedömningen uttryckligen framgå direkt av lagtexten, det vill säga den sammanlagda verkan av byggnadens form, färg och material.

Man läser också i svaret att "tyvärr gick S och SD på den populistiska vägen" och att de inte lämnade något juridiskt hållbart argument för sitt ställningstagande. Var i PBL har du, Dan Hovskär, funnit något hållbart juridiskt argument för ditt beslut, kan du redovisa detta?

Till er som var för Brf Rådjurets ansökan vill jag ge all heder, som kan se att Falköpingsborna kan få ta del av utvecklingen vad det gäller bostadsbeståndet. Det är ju faktiskt så att Brf Rådjuret vill göra denna förändring av sina fastigheter för sina medlemmars möjlighet att kunna utnyttja sin lägenhet fullt ut.

För min del ser jag det som om det vore mer klädsamt om fler partier skulle våga ställa upp för de invånare i kommunen som röstar på dom. Dan Hovskär påstår att Falköpingsborna inte kan lagen, om så är fallet, vem skulle då överklaga ett beslut om byggnadslov till inglasningen av dessa balkonger? Det kan inte vara många Falköpingsbor som upplever dessa båda fastigheter som bevarandebara för att de är byggda på 60-talet, ett argument som inte kan ha många anhängare.

En naturlig fundering i detta ärende är hur kan man neka till inglasning av balkonger, som enligt mig förskönar dessa byggnader, men man godkänner en påbyggnad av de tre fastigheterna på Järnvägsgatan, som har förfulat hela Ranten-området. För mig finns det inget stöd i PBL för denna förfulning.

Man läser också i en annan artikel, att ett hus som är skyddsvärt ska rivas för att man ska få mer parkeringsplatser (kan man inte använda alla de lediga platser som finns vid Mössebergsviadukten?), men att underlätta för rörelsehindrade att kunna vara på sin balkong kan man inte tillåta.

Bernt Bragnå