I sommar har det blivit brist på dricksvatten som duger att dricka. Det är inte så att det är ont om vatten i Sverige, Vänern, Vättern och andra stora sjöar har mycket vatten men är det automatiskt dricksvatten för det?

Kvalitén på vårt svenska dricksvatten normsätts av Livsmedelsverket. Vattenverk skall mäta och justera PH samt kontrollera förekomsten av koliforma bakterier. De skall dessutom granska halterna av ett antal tungmetaller. PH justeras sedan med antingen lut eller en stark syra för att få ett neutralt PH. Förekomsten av bakterier kan visa att vattnet är förorenat av dagvatten eller att det kommit in avloppsvatten i systemet.

Metallerna har oftast sitt ursprung i berggrunden men kan komma från utsläpp av industrin. Oavsett ursprung skall halterna vara låga under fastställda gränsvärden. Vattenverken mäter inte förekomsten av läkemedelsrester i dricksvattnet. Det anses dels inte behövas trots att rester av ett stort flertal läkemedel finns i allt vårt dricksvatten som har varit i kontakt med utsläpp från reningsverken. Livsmedelsverket säger att halterna är små för enskilda ämnen men att ingen forskning gjorts på den sammantagna effekten av flera ämnen samtidigt.

Det man vet om läkemedelsrester är att de har en effekt på den miljö de återfinns i; fiskar ändrar beteende och deras fortplantning störs. Det gäller när de återfinns i vatten med något högre halter av läkemedelsrester. De som äter fisken påverkas i sin tur.

Miljöpartiet kämpar för att avloppsvatten skall renas på läkemedelsrester, det görs inte idag utan det kräver en speciell reningsteknik. Ett renare avloppsvatten minskar tillförseln av läkemedelsrester till miljön och i förlängningen blir vårt dricksvatten bättre.

Boven är inte att du som konsument spolar ner dina överblivna tabletter i toaletten, nej de stora mängderna kommer från att du varit på toaletten när du äter mediciner. Medicinen förbrukas inte i kroppen utan kommer ut mer eller mindre oförändrad och smiter opåverkad genom reningsverken.

Läkemedelsbolagen gör tabletter så att de är beständiga. Det är oftast ett måste för att de skall ha avsedd effekt. Problemet blir att beständiga kemikalier med förmågan att påverka liv kommer ut i naturen.

Idag finns det utvecklad teknik att installera på reningsverk.En parallell kan dras mot fisk med höga miljögifter i sig. Fet fisk från Vänern får inte ätas av kvinnor i barnafödande ålder, andra bör äta fisken med försiktighet. Dioxinerna, Kvicksilvret exempelvis kom från mänsklig aktivitet och gick orenat ut i vattendragen.

Idag är fisket förstört för lång tid framöver.Miljöpartiet vill att alla större samhällen samt sjukhus installerar ett reningssteg som tar hand om läkemedelsresterna för miljön skull; för vår egen skull och för en hållbar utvecklings skull.

Peter Sögaard (MP), kandiderar till regionfullmäktige samt till kommunfullmäktige i Skövde kommun