Ang. kommunens beslut att bygga om Ranliden till 170 kontor.

Beviljad budget uppgår till 81 miljoner. Vad den slutliga kostnaden blir vet ingen, förmodligen högre. Ombyggnaden skall i sin helhet finansieras med nya lån.

Det är inte så, att det råder brist på lediga kontor i Falköping. Kommunen har erbjudits hyra kontorslokaler i Collegium Park, men tackat nej. Kommunledningen menar att det är billigare att äga. Vi hävdar att detta inte alls är självklart. Kommunens meriter inom fastighetsförvaltningen har inte alltid varit så lysande.

I rådande läge med en världsomfattande pandemi är det obegripligt och omoget att våra styrande i kommunen beslutat sig för att låna upp minst 81 miljoner för att bygga kontor. Dessa pengar kommer med stor sannolikhet att behövas för viktigare ändamål, till exempel barn- och utbildningsnämnden och individ- och familjeomsorgen.

Det är dags att ledningen nu tar sitt ansvar och visar handlingskraft. Beslut att bygga om Ranliden till kontor måste rivas upp. I fullmäktige sitter 51 ledamöter. Det vore anmärkningsvärt om inte minst 26 röstar för att inte bygga om Ranliden till kontor. Kommunen har förmodligen redan lagt en del pengar på Ranlidenprojektet. Låt det bli en läxa att lära för framtiden. Pengarna kan kanske hämtas tillbaka vid en försäljning, det enda rimliga.

Äga eller hyra?

Kommunen har beslutat att satsa minst 81 miljoner på att bygga om Ranliden till 170 kontor. Samtidigt ställer man av 600 kvadratmeter kontorsyta i Stadshuset.

Internhyran för Ranliden har beräknats bli 1 100 kr per kvadratmeter. Vi har inte tagit del av någon kalkyl men bedömer att hyran är lågt beräknad. Utöver internhyra till Ranliden tillkommer hyra i Stadshuset för 600 kvadratmeter. Denna tomma lokal har av oss beräknats kosta 600 kronor per kvadratmetern, eller 360 000 kronor per år.

Ytan på Ranliden torde vara 6200 kvadratmeter, enligt vad som går att utläsa av FT den 20 februari i år.

Summa internhyra 7 160 000 kronor, enligt följande beräkning: Ranliden 6200 m2 x 1100 kr = 6 800 000, internhyra Stadshuset 600 m2 x 600 kr =360000

Ägaren till Collegium Park har erbjudit kommunen ett förmånligt hyresavtal på 10 år med en hyra på 950 kr per kvadratmeter, för 167 rum samt gemensamhetsutrymmen. Total yta strax under 7000 kvadratmeter. Kommunens kostnad skulle då bli cirka 6900 x 950 = 6555000 kr. Därtill kommer avställd yta i Stadshuset för 360 000 kronor, totalt 6 915 000 kronor. Kommunen har avvisat erbjudandet.

Vårt alternativ

Förslaget bygger på att den del av Stadshuset som förvaltningen idag disponerar blir kvar. Övrig del av personalen överförs till Collegium Park. Ytan som hyrs i Collegium Park reduceras i motsvarande mån med 600 kvadratmeter. Vi föreslår också att det i ett avtal med Collegium Park tas in en klausul som innebär, att om behovet av kontor efter fem år minskat med tio procent eller mer ger kommunen rätt att reducera hyran med motsvarande belopp.

Årshyran från dag ett begränsas då till 6 300 kvadratmeter x 950, 5 985 000 kronor för Collegium Park plus internhyra Stadshuset  600 x 800 = 480 000 kr. Summa 6 465 000kr

Slutsats

Det råder inget tvivel om att vårt förslag är det bästa. Skulle kommunen fullfölja sitt förslag att bygga om Ranliden bidrar man till att avveckla centrum. Det behövs inte mindre antal arbetsplatser i centrum utan fler.

I vårt förslag blir hyran lägst och antalet arbetsplatser i centrum ökar. Sist men ytterst viktigt:

Att i nuvarande katastrofläge fullfölja Ranliden-projektet är både oansvarigt och omdömeslöst. Därför uppmanar vi nu kommunfullmäktige att besluta att lägga ned alla planer på att bygga om Ranliden till kontor.

Ranliden, vad göra?

Alt. 1 Sälj. Godtag även ett lågt pris. Saknas köpare får det tolkas som att ingen bedömer att det går att få ekonomi i en affär.

Alt. 2 Riv fastigheten och stycka upp marken till villatomter. Chansen att bygga eget återkommer om 10 år om behov av kontorslokaler finns och ekonomin tillåter.

Ett alternativ kan vara att etablera sig centrum. Kanske köpa in sig i del av Collegium Park ?

Närboende till Gamla stan