Nu har vi tillfälle att se vad lite utrymmet blir till elevernas utevistelse som är nog så viktig, såväl fysiskt som mentalt. Kopian av planen i tidningen talar ju sitt tydliga språk om detta. Det ser rent ut sagt förskräckligt ut.

I annonsen, som grundar sig på beslut i byggnadsnämnden anger man att där skall finnas "friytor som främja elevernas hälsa och utveckling" och "Att skyddsvärda träd och alléer skall bevaras" Detta blir endast ett teoretiskt önsketänkande utan förankring i vad man åstadkommit.

Det kan ju lite lättvindigt sett se ut som om det runt den planerade skolbyggnaden finns betydande ytor, men om man granskar vad de skall användas till blir det ytterst lite kvar till elevernas utevistelse, som man ansett vara mycket betydelsefull. Norr om byggnaden ska det bli parkering och varutransporter. Inget till eleverna. Söder ut gäller bevarande av träd och buskar samt tillträdesväg. Det ger inget utrymme för eleverna. I öst absolut inget för eleverna där är utrymmet för trafiken och en nog så viktig trädplantering.

Då återstår västsidan. Den skall ge tillträdesväg för räddningsfordon - en nog så viktig funktion. Då man tillgodosett detta är man väl framme till den branta kanten till själva stenbrottet. Då kan man på dess botten hitta en yta för eleverna. Då måste man göra en avplaning dit ner, det är ju ganska djupt. Är det tillfredsställande med kanske några hundra kvadratmeter plan yta för elevernas främjande av "hälsa och utveckling""?

Ack så långt man kommit från målsättningen i den utredning som jag tidigare åberopat och som Kommunförbundet deltagit i. Där rekommenderar man 30 kvm per elev. Multiplicera detta med 1100 och man får en gigantisk avgrund mellan behov och den verklighet man skall försätta kommande elever i inom Falköpings kommun.

I avsaknad av yttre utrymmen blir ju eleverna inlåsta i jättebyggnaden på raster och håltimmar.

Gunnar Lindén

PS/ I byggnadsnämndens annons är angivet att hela förslaget finns tillgängligt på kommunens webb-sida. Så har icke varit fallet då jag skrivit detta samma dag som tidningen utkommit. D.S.

Svar direkt:

Tack för ditt engagemang och omtanke om våra elever. Självklart kommer vi inte att låsa in några elever på vår nya skola.

När det gäller utrymme för utevistelsen så visar skissen i FT den 27 september hur en framtida skola möjligt kan placeras i området. Vid framtagandet av förslag till ny skolbyggnad har antalet kvadratmeter för själva byggnaden begränsats till förmån för friytor runt skolan.

Just tomten med dess topografi utgör en möjlighet till en varierad och spännande utevistelse för eleverna. Samtliga elever kommer inte att ha rast samtidigt då schema kommer att förläggas varierande.

Vid planeringen av friytan vid skolan kommer hänsyn att tas till de regler och anvisningar som finns i Boverkets allmänna råd 2015:1 och även den forskning som finns på området. De elever som ska gå i vår nya skola är högstadieelever.

De rekommendationer som finns på området räknar med att barn i förskola och upp till årskurs 6 har ett större behov av friyta i nära anslutning till byggnaden än elever i årskurs 7-9. Vi inom barn- och utbildningsförvaltningen hyser inte samma farhågor som du när det gäller elevernas trivsel på Platåskolan. Snarare så planerar vi för att den nya skolan ska bli en modern skola som vi i Falköpings kommun kan vara stolta över. Angående webbpubliceringen av förslaget så finns det publicerat från och med den 2 oktober på kommunens hemsida, när samrådstiden började.

Karina Bronell, skolchef

Ingvor Bergman, ordförande barn-och utbildningsnämnden