När diken rensades vid Hornborgasjön nära Dagsnäs slott i augusti 2016 hittades gamla trärester, troligtvis från en gammal brygga. Efter omkring 20-30 minuter flöt döda fiskar upp till ytan, enligt grävmaskinisten som utförde arbetet. Man kunde se en oljefilm på vattnet. Då kallades räddningstjänst till platsen för att begränsa spridningen av olja.

De första döda fiskarna som sågs var små abborrar. När Skara kommuns miljöenhet var på plats dagen efter hittade man även större fiskar som dött, som sutare och gädda. Några döda fiskar har inte påträffats någon annanstans vid Hornborgasjön.

När prover skulle tas en vecka efter schaktningen var vattnet fortfarande grumligt, oljefilmen fanns kvar och några döda fiskar flöt omkring. När man rörde runt på botten steg bubblor till ytan och mer oljefilm spreds i området.

Enligt anställda på Dagsnäs slott har det funnits en brygga där träresterna hittades för 100 år sedan. Vid bryggan låg en ångbåt som transporterade människor och gods. Miljögifterna antas komma från ett oljetråg som låg som flöte till bryggan. Den kom man åt när man grävde i dikena.

Alltså går orsaken till föroreningen långt tillbaka i tiden.

Konsultföretag Structor har tagit prover för kemisk analys och skrivit en rapport om trolig anledning till fiskdöden och bedöma miljö- och hälsorisker som dessa föroreningar kan orsaka.

Orsaken till fiskdöden är inte helt klarlagd, men man tror att det kan vara kombinationen av föroreningarna som skapade en akut toxisk miljö, grumligt vatten och syrebrist som orsakat fiskdöden. Prover visar på förhöjda halter av koppar, kvicksilver, zink och PAH:er, som finns i olja.

Senare under hösten gjordes fler provtagningar och provsvaren visade att det förorenade området är begränsat till området kring där bryggan en gång var.

I rapporten konstateras att det vore allvarligt för miljön om föroreningarna spred sig, för utöver alla fåglar som häckar i Hornborgasjön så är det ett rikt djurliv i området. Enligt rapporten finns det risk att fiskar, fåglar och större djur kan ta skada av föroreningarna.

Dessutom är det naturreservat kring Hornborgasjön, med högt skyddsvärde, höga naturvärden och många djurarter. Enligt rapporten bör också en sanering göras och en plan läggas upp för det av länsstyrelsen som är skötselansvariga för området.

Men enligt länsstyrelsen är det i dagsläget, ett halvår efter fiskdöden, ingen större risk att föroreningarna ska sprida sig och vara någon fara för djur. I alla fall så länge ingen rör det.

Vi har gjort en utredning och haft dialog med vår miljöskyddsavdelning. Enligt dem är det inget akut och inget prioriterat ärende. Det ligger där det ligger och det är när man rör i det som det händer saker, säger Jörel Holmberg, chef på länsstyrelsens enhet för naturförvaltning.

Enligt rapporten bör också en sanering göras och en plan läggas upp för det. Marken ägs av Naturvårdsverket och det är de som ska finansiera saneringen.

Vi har precis fått medel från Naturvårdsverket till att åtgärda det, så antagligen kommer det att saneras under året, säger Jörel Holmberg.

Det har vi inte tittat på, det är inget som märks. Det är inga tecken i växt- och djurlivet som tyder på föroreningar.