Psykiatriska diagnoser är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Enligt en analys från Försäkringskassan var sjukfall med psykiatriska diagnoser den kategori som ökade mest mellan år 2010 och 2015. Diagnoskoden Anpassningsstörningar och stressreaktioner ökade allra mest. Där ingår utmattningssyndrom. I hela Västra Götalands län rör det sig om 13,1 startade sjukfall år 2015 per 1000 invånare i åldern 16 till 64 år. Tidaholm hade år 2015 lägst siffra i hela länet, endast 7,5 startade sjukfall per 1000 invånare i samma ålder.

I Tidaholm noteras också den allra minsta ökningen när det gäller startade sjukfall i psykiatriska diagnoser mellan år 2010 och 2015. De har ökat, men bara med 5,7 procent. Det kan jämföras med till exempel Vara, där ökningen under samma period var 94,6 procent. I hela länet låg ökningen på 67,3 procent.

År 2014 startade man i Tidaholm ett för att minska sjukskrivningarna: Upprop för ett friskare Tidaholm. Man lyckades. Projektet är nu avslutat, men man fortsätter att arbeta på samma sätt.

Det är vårt ordinarie arbetssätt. Det är så här vi vill jobba, säger Susanne Olsson, rehabkoordinator och tidigare projektledare för uppropet.

Sjukskrivningar är en komplex historia, det är många saker som ska fungera. Men det viktiga är att alla myndigheter tar ansvar för sin del. Vi i vården tar ansvar för att sjukskriva utifrån sjukdom och vi litar på att Försäkringskassan gör sina bedömningar och att arbetsgivaren tar sitt ansvar med att göra en rehabiliteringsplan.

Det handlar mycket om ett bra samarbete. Försäkringskassan har sett att arbetsgivarna använder sig av företagshälsovården, säger Ulrika Oppmark, som har representerat Försäkringskassan i projektet.

Att samarbete är en nyckel bekräftas av forskningen.

När man tittar forskningsmässigt är en av få åtgärder som egentligen har betydelse för sjukskrivningslängden att man har en tidig kontakt med arbetsgivaren. Risken är att man blir långtidssjukskriven om ingen har engagerat arbetsgivaren. Men det är viktigt att man inte pressar svårt sjuka patienter att tidigt återgå i arbete, säger Lilian Wiegner, överläkare vid Institutet för stressmedicin.

Hon poängterar också att det i ett längre tidsperspektiv är viktigt att titta på om de som har varit sjukskrivna är långvarigt tillbaka i arbete, eller om de sjukskrivs på nytt efter ett tag.

Susanne Olsson har svårt att svara på om de positiva siffrorna när det gäller utmattningssyndrom och liknande diagnoser har med projektet att göra.

Jag kan egentligen inte uttala mig om just den diagnosen.

Statistik från 2015 är också ganska gammal i det här sammanhanget, tycker hon.

För att få en färskare bild av läget kan man därför titta på pågående sjukskrivningar vid ett visst datum. Även här utmärker sig Tidaholm. Det är den enda kommunen i Skaraborg där antalet pågående sjukskrivningar med diagnosen anpassningsstörningar och stressreaktioner har minskat, om man jämför den sista juli 2017 med den sista juli 2012. I flera andra Skaraborgskommuner har det skett en fördubbling och i något fall till och med en fyrdubbling av siffrorna under samma period.

Det är svårt att dra några direkta kopplingar till just det här, vi kan bara se generellt att vi har minskat vår sjukfrånvaro, säger Maria Johansson, personalchef i Tidaholm.

Det är generellt så att en stor del av sjukskrivningarna har med psykisk ohälsa att göra. Det skulle kunna finnas en koppling mellan de låga siffrorna för utmattningssyndrom och att sjukskrivningarna har minskat totalt i Tidaholm.

Ja, så kan det vara, absolut, säger Ulrika Oppmark från Försäkringskassan.