S har ingått i en majoritet i 10 år och innehaft ordförandeuppdragen i flera av de tunga nämnderna. Detta har gett oss både erfarenheter och kunskaper om hur man bedriver kommunal verksamhet. Detta ger oss ett försprång gentemot den nya majoriteten.

I socialdemokraternas budget finns det därför ett antal uppdrag som vi anser är väsentliga för att utveckla och föra verksamheterna framåt. Det gäller både ekonomi, klimatomställning, arbetsmiljö och arbetsmarknad.

Vi lägger därför flera olika förslag som inte nödvändigtvis kostar pengar utan som kan ses som förändringar och förbättringar av verksamheter.

Exempel på förslag från oss socialdemokrater som röstades ner vid fullmäktigemötets följer nedan:

• Att låta träningsbidrag heta friskvårdsbidrag istället, och därmed följa skatteverkets regelverk. Detta för att öka valfriheten vad det gäller friskvårdande aktiviteter för kommunens anställda.

• Att i varje nybyggnation och renovering lägga in klimat- och miljöaspekter, för anpassning till Agenda 2030 arbetet.

• Att under 2020 starta utredning kring ett landsbygdsprogram där utveckling av landsbygd och stad går hand.

• Att avsätta medel i budgeten för att skapa utrymme för att bredda arbetsmiljöarbetet för anställda och förtroendevalda.

• Starta arbetet med att utreda ishallens renovering. Samt se till att tjejer som utövar ishockey ges möjlighet att byta om i ett eget omklädningsrum.

• Avsätta pengar i budgeten för att stötta långtidsarbetslösa. som befinner sig långt bort från arbetsmarknaden.

• Avsätta pengar för att säkra datainköp till gymnasiets grupper där chromebookdatorer inte har tillräcklig kapacitet.

I majoritetens budgetdokument talar man om vikten av dialog och kunskap för att utveckla arbetet i kommunen.

Vid flera tillfällen under debatten talar kommunalrådet Adam Johansson om att man sätter kommunen före parti i sitt arbete. Att då inte vid ett enda tillfälle reflektera över och analysera andra förslag än sina egna är anmärkningsvärt kortsiktigt. Den öppenhet och transparens majoriteten talar om i budgetdokumentet blir inte mer än läpparnas bekännelse.

För socialdemokraternas fullmäktigegrupp (S)

Ingvor Bergman