Väntetiden för att få göra en utredning av läs- och skrivsvårigheter vid Skaraborgs sjukhus är nu närmare 15 månader. Med anledning av den långa väntetiden har logopedimottagningen vid sjukhuset skrivit brev till patienter för att informera om den långa väntetiden och att man kan vända sig till andra vårdgivare.

Läs- och skrivutredning omfattas inte av vårdgarantin, men det går att vända sig till andra vårdgivare, i eller utanför regionen, så länge vårdgivaren har avtal med sin region.

Enligt Monica Käll Guldbrand, enhetschef för logopediverksamheten vid Skaraborgs sjukhus, finns det flera skäl till varför kön är så lång.

– Dels tar utredningen lång tid. Vi lägger femton timmar på en sådan utredning. Att vi får fler remisser tror jag är en starkt bidragande orsak. För femton år sedan fick vi inte en enda remiss om detta, det var inte så många år sedan som ingen visste vad dyslexi var, säger Monica Käll Guldbrand.

Något som också kan förklara den långa kön är att inte alla logopedimottagningar i regionen gör läs- och skrivutredningar och att vissa mottagningar slutat att göra denna typ av utredning, menar Monica Käll Guldbrand.

NU-sjukvården i Trollhättan och Uddevalla slutade göra dyslexiutredningar 2012. Det görs inte för varken barn eller vuxna.

”De tillgängliga logopediska resurserna/tjänsterna räcker inte för att erbjuda all tänkbar logopedisk vård och prioriteringar har därför fått göras inom vårdutbudet. ” skriver Anna Åberg, enhetschef för logopedmottagningen vid NU-sjukvården, i ett mejl till tidningen.

Sjukhuset i Borås (SÄS) slutade att göra läs- och skrivutredningar på vuxna 2017 och deras kö för skolbarn ligger på runt 15 månader, enligt uppgifter till Monica Käll Guldbrand. Inte heller på Sahlgrenska universitetssjukhuset gör man läs- och skrivutredningar på vuxna. På skolbarn görs det om det finns en samtidig språkstörning och skolans utredningar visat på mycket låga resultat.

Skulle även Skaraborgs sjukhus kunna sluta med att utreda läs- och skrivsvårigheter?

– Vi har inga planer på det, men samtidigt går förvaltningen med ett stort underskott. Det fanns tidigare planer på att dra in på ambulanser och när sjukhuset diskuterar sådana åtgärder får man inse hur dålig ekonomin är. Då tänker jag att inget är heligt, säger Monica Käll Guldbrand.

Men det finns alltså inga beslut eller planer på att sluta med läs- och skrivutredningar. Enligt Monica Käll Guldbrand finns det inte uttryckligen reglerat vem i regionen det är som ska göra läs- och skrivutredningar. Det är inte formulerat som ett specifikt uppdrag för specialistvården på sjukhusen.

Generellt får logopediverksamheten alltfler remisser, 2018 fick man 12 procent fler remisser än året innan. Det finns även få logopeder i kommunala verksamheter som skola eller äldreomsorg, om man jämför med till exempel arbetsterapeut eller fysioterapeut. Det innebär att många patienter måste åka till sjukhusen för att träffa en logoped och att logopederna sällan har någon att lämna över till, menar Monica Käll Guldbrand.

Trots detta hålls vårdgarantin för patienter som söker för röst, stamning, sväljsvårigheter, afasi (förvärvad språkstörning) och dysartri (talstörning).

Väntetiden för barn som har försenad tal- eller språkutveckling har ökat och ligger nu på fyra månader, till följd av ett ökat antal remisser.