Falköping behöver planera för att äldre ska kunna leva livet- hela livet

genom att :

1. Se över bussturerna så att äldre lättare kan bo kvar i de olika

villaområdena med äldre befolkning

2. Verka för att varmvattenbassängen i sjukhuset kan vara kvar antingen i

egen drift eller genom att överlåta driften till annan part

3. Inrätta ett äldreombud som tillvaratar äldres intressen

Vi lever allt längre och andelen äldre kommer att öka, oavsett om kommunen växer eller minskar sett till helheten. Även om dagens pensionärer är friskare och piggare än tidigare årgångar kommer den dagen då även de behöver hjälp och kommunen behöver börja planeringen för detta.

Det finns forskning som visar att äldre som lever ett aktivt liv håller sig friska längre.

Liberal politik för äldre handlar om att öka människors självständighet och egenmakt.

Liberalerna Falköping har lagt fram tre olika motioner till kommunfullmäktige som handlar om att förbättra livet för äldre människor. Dessa motioner är inlämnade och under behandling av de olika förvaltningarna.

Den första motionen handlar om att vid två tillfällen per dag förlänga bussturen på Norra Bestorp till och längs Bergsängsvägen söderut. Genom att förlänga bussturen in i området skulle man göra det möjligt för människor att bo kvar och klara vissa inköp även utan tillgång till bil.

Den andra motionen handlar om varmvattenbassängen i sjukhuset. Primärvårdsstyrelsen i regionen har sagt upp hyresavtalet med Västfastigheter gällande bassängen Närhälsan i Falköping från och med första januari 2019 av ekonomiska skäl. Eftersom varmvattenbassängen är av stor betydelse för människor som drabbats av reumatiska sjukdomar och andra ledsjukdomar och även för i övrigt friska äldre med led-och rörelseproblem har Liberalerna i en motion uppmanat kommunen att verka för att denna service kan behållas antingen genom att kommunen själv övertar driften eller att den drivs vidare i någon annan form.

Den tredje motionen handlar om att kommunen snarast tillsätter ett lokalt, oberoende äldreombud i kommunen. Detta äldreombud ska ha som uppgift att stärka de äldres ställning i samhället.

Liberal politik innebär att var och en av oss ska ha rätt att bestämma över våra egna liv, så länge den inte inkräktar på någon annans frihet. Den rätten gäller hela livet.

Anna-Brita Fransson

Kandiderar till kommunfullmäktige för Liberalerna Falköping

Relaterat till artikeln