Socialnämnden har godkänt det kvalitetsbokslut som görs från och med 2016. Bakgrunden till detta bokslut är nya föreskrifter om hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumenteras.

Vi har under arbetets gång bett våra avdelningschefer ta fram två bra saker och en utmaning, beskriver nämndens ordförande, Susanne Larsson (S).

En utmaning som hon själv lyfter fram är den som rör heltidsfrågan. I och med att alla inom äldreomsorgen som önskat har fått heltidstjänster har schematekniska problem uppstått.

Bland annat har antalet så kallade ökade turer för enskilda anställda ökat.

Samtidigt som vi behöver ha personal när på dygnet som de behövs som bäst ska ju personalen har vettiga scheman. Där behöver vi jobba vidare, säger Larsson.

I kvalitetsbokslutet tas bland annat också antalet Lex Sarah-anmälningar upp. Under 2016 gjordes 64 anmälningar - att jämföra med 60 anmälningar under föregående år.

Socialchef Magnus Schedin betonar att hanteringen av anmälningarna är en viktig del i arbetet med att förbättra kvaliteten inom förvaltningens verksamheter. Ambitionen är att personalen ska känna att tröskeln för både avvikelserapportering och Lex Sarah-anmälningar är låg.

Det handlar mycket om att sätta system. Genom att lyfta fram det som inte fungerar blir vi bättre. Det tycker jag att vi har lyckats införa bland personalen, säger Magnus Schedin.

Den stora merparten av anmälningarna rör försummelser som exempelvis uteblivna besök.

Bland de positiva inslagen i kvalitetsbokslutet kan nämnas brukarundersökningarna. Där får Falköping stabila resultat.

Inom äldreomsorgen ligger vi strax över riksgenomsnittet för nöjda brukare, säger socialchefen.

Arbetet med sysselsättning inom socialpsykiatrins verksamheter går också framåt. Här betonar Susanne Larsson att möjligheten att skapa sysselsättningar för vissa grupper gör att behovet av stödinsatser och liknande minskar.

Det ger också bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.