Den FN-ledda FN-ledda fredsinsatsen i Mali, MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) har pågått sedan 2015. Sverige har hela tiden haft militär på plats. För närvarande är det Skaraborgs regemente P4 som ansvarar för den svenska kontingenten med benämningen Mali 09.

I juni ersätts den av Mali 10 som också organiseras av Skaraborgs regemente. Överstelöjtnant Dan Hagman är chef för den styrkan medan Jimmy Ågesjö är kontingentsförvaltare. De ingår i en grupp som förberett utbildningen och kunde i måndags, den 7 januari, ta emot merparten av de 250 personer som ska delta i insatsen.

Personalen består av såväl heltidsanställda och deltidsanställda soldater och officerare, som civil personal med specialkompetens, som läkare och juridiska rådgivare. Huvuddelen av soldaterna tillhör Skaraborgs regemente/P4 och kommer både från Skövde och Kvarn i Östergötland.

– Chefen P4 är ansvarig för insatsen men den stöds också av 20 andra regementen i landet, berättar Dan Hagman.

Den första veckan har ägnats åt pårustning, inledande genomgångar om uppgiften, hälsoundersökning och diverse fystester. Dessutom hölls en första anhöriginformation under fredagen.

Från måndag och fram till slutet av februari sprids förbandet ut till ett antal olika platser i Sverige för att få en befattningsutbildning. Därefter återsamlas samtliga på Livgardet i Kungsängen, där samträning kommer att ske under april-maj innan avresan i skiftet maj-juni.

Insatsen i Mali är riskfylld med olika typer av hot. Som exempel nämner Hagman olika terrorgrupper och andra fientligt inställda grupperingar som finns i landet, men även fenomen som stark värme och en annorlunda miljö och giftiga insekter och djur är faktorer som måste tas med i beräkningen.

Personalen i Mali 10 kommer dock att vara väl förberedd för uppgiften när det är dags, menar Hagman och hänvisar till erfarenheterna från de tidigare insatserna i Mali, men även Afghanistan, Liberia och Kosovo.

– Vi gör åtgärder för att kunna motverka de hot och risker som identifierats i anslutning till insatsen. Vi vaccinerar oss, vi har utbildning i vad vi ska och inte ska göra, vi anpassar vårt uppträdande och vi har bra materiel, konstaterar Hagman.

– Mycket i vår utbildning ligger i att minimera riskerna. Det gäller allt från vapen- och stridsutbildning till preventiv medicin, säger Jimmy Ågesjö.

Men det är inte bara personalen som ska åka som behöver förbereda sig för det som komma skall utan även anhöriga får relevant stöd både före, under och efter missionen.

Christer Flor är anhörigsamordnare vid Skaraborgs regemente och jobbar med den delen av helheten. Den här dagen har han den första av fem anhörigträffar som kommer att hållas i anslutning till Mali 10.

– En förutsättning när man är i Mali är att man har en trygg hemmaplan att falla tillbaka på. Därför är det viktigt att skapa en plattform som innebär att de anhöriga kan känna sig trygga och att de vet att de inte är ensam i detta, säger Christer Flor.

– Sättet vi jobbar på har vi utarbetat utifrån de erfarenheter vi gjort under flera år. Tidigare var det dålig framförhållning i det arbetet. Nu jobbar vi mycket mer proaktivt med det vi gör.

Dan Hagman bekräftar värdet av en bra stödfunktion för dem som berörs av insatsen och inkluderar då både dem som deltar och deras anhöriga.

– Jag brukar säga att missionen är inte bara jag utan även min fru, mina två utflugna barn och min pappa plus en massa andra människor i min omgivning.

– En bra relation med de anhöriga och en förståelse från dem för det man gör är en förutsättning för att kunna delta i en sådan här mission, säger Dan Hagman.

Läs mer: Personal från Mali 09 berättar inför avfärden