Det nybildade naturreservatet ligger i direkt anslutning till det gamla naturreservatet Sydbillingens platå. Därmed förstärks skyddet av detta stora vildmarksområde i centrala Skaraborg. Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Offerstenen har fått sitt namn av ett flyttblock som ligger mitt i området, och som är en kulturhistorisk lämning.Naturreservatet är 33 hektar stort och består av gammal barrblandskog och myrmarker. Fin tjäderskog, enkelt uttryckt. På kullfallna träd kan man bland annat hitta de rödlistade, alltså sällsynta och hotade, arterna ullticka och vedticka. Dropptaggsvamp och gammelgranslav är exempel på andra arter som signalerar höga naturvärden i området.

Jag är positiv till att en del av min skog får ingå i naturreservatet, säger Leif Bergström, en av markägarna i området.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i uppdrag att skydda skog med höga naturvärden.

 Det känns bra att skydda detta fina område som naturreservat, säger naturvårdshandläggaren Örjan Nilsson.