Smutsiga sprutor är ett problem för sprutmissbrukare. Framför allt sprids blodsmittor som hepatit C och hiv när sprutorna delas av flera användare. Problemet är väl dokumenterat och har lett till att Folkhälsomyndigheten rekommenderar sprututbytesprogram för personer i de aktuella grupperna.

I Sverige finns det redan i bland annat Malmö och Stockholm, medan Västra Götalandsregionen hittills varit utan. Göteborgs kommun har utnyttjat sin vetorätt med motiveringen att ett utbytesprogram skulle uppmuntra till fortsatt droganvändning. Deras nej har lagt locket på även för resten av regionen.

– Jag har jobbat på sjukhuset i Skövde i många år. Här har det varit en ickefråga så långt, säger Erik Backhaus, läkare på infektionskliniken på SkaS.

Nu är förändringar på gång då det kommunala vetot i frågan avskaffas 1 mars. Inom vården hoppas man därefter på ett snabbt beslut om sprututbytesprogram även i Västra Götalandsregionen.

Inför beslutet har en arbetsgrupp gjort en förstudie över hur verksamheten kan organiseras genom att se hur andra landsting jobbar.

– Programmen är i de flesta fall kopplade till sjukhusens infektionskliniker, med kurator, barnmorska och annan missbruksvård knuten till verksamheten. Vi räknar med att det blir något liknande även här i regionen, säger Erik Backhaus.

– Sedan får vi på SkaS titta på hur man jobbar på andra jämförbara orter, som Kalmar. Det som fungerar i Stockholm och Malmö fungerar nog inte i Skaraborg, säger Erik Backhaus.

För Erik är det självklart att ett sprututbytesprogram ska införas på SkaS. Vinsterna är många understryker han.

– En sådan här lågtröskelmottagning blir ett sätt att nå missbrukare som man inte får kontakt med annars. Det ger också möjlighet att lotsa dem till annan hälso- och sjukvård och kanske även hjälpa dem ur deras missbruk, säger Erik.

– Det främsta skälet är dock att en sprutbytesmottagning minskar risken för överföring av blodsmittor, vilket man har visat på många håll i världen. Därför rekommenderas detta av Folkhälsomyndigheten.

Utöver de allmänmänskliga aspekterna finns även samhällsekonomiska besparingar att göra med programmen påpekar han.

– Vi har fått nya behandlingsformer som fungerar när det gäller exempelvis hepatit C, som är den vanligaste blodsmittan, men dessa är också mycket kostsamma.

– För oss som jobbar inom vården är det också frustrerande att veta att även om vi lyckas bota ett antal människor, så smittas lika många nya. Vi måste helt enkelt jobba på att minska smittan och då är sprututbytet ett bra hjälpmedel.

Finns det några uppgifter på hur många sprutmissbrukare det finns i Skaraborgsområdet?

– Nej, det är svårt att uppskatta hur många de är, men inom vården träffar vi ganska många både med ett aktivt och tidigare missbruk.

– Det inte alltid man kan se på en människa att hen befinner sig i ett missbruk och det finns ett stort mörkertal. I Stockholm underskattade man siffrorna radikalt, det vet jag, säger Erik Backhaus.