Det grönblå styret i Västra Götalandsregionen föreslog för knappt ett år sedan ett nytt vårdval inom tandreglering för barn och unga.

Nu har en rapport tagits fram kring risker med och konsekvenser av ett vårdval för tandreglering. Det har gjorts tillsammans med företrädare från Folktandvården, privata tandläkare och Göteborgs universitet.

Enligt rapporten finns det flera stora risker med införandet av det nya vårdvalet. Man noterar att det finns stora skillnader i uppfattning kring riskerna: ”Meningarna bland de representanter som deltog är delade om i vilken utsträckning riskerna är utmaningar som går att lösa eller om införande av vårdval är ett effektivt sätt att rasera en väl fungerande verksamhet. ”

Det mest prioriterade målet med det nya vårdvalet är att öka valfriheten. Men bedömningen i rapporten är att patientunderlaget är för litet för att några privata vårdgivare ska etablera sig någon annanstans i regionen än i Göteborgsregionen. Det finns med andra ord inte tillräckligt många uppdrag att konkurrera om för att privata tandläkare skulle etablera sig i till exempel Skaraborg.

En tandreglering innebär ganska täta besök för patienten och Folktandvården har idag som mål att finnas nära patienterna. I Skaraborg finns huvudkliniker i Lidköping och Skövde och till den senare hör även utbudspunkter i Falköping, Gullspång och Mariestad.

Enligt rapporten finns det en stor risk att ”koncentrationen av vårdgivare i storstadsområdet även kan leda till färre utbudspunkter i övriga regionen”, som i Skaraborg, på grund av att det finns en brist på specialister inom tandreglering.

Kliniker utanför Göteborgsområdet kan vidare bli olönsamma enligt rapporten, då det endast finns ett begränsat behov av tandregleringar: ”Risken blir att varken Folktandvården eller alternativa vårdgivare kan få ekonomisk bärkraft och då kan utbudspunkter i områden med få patienter riskera att försvinna.”

Utbildningen av nya tandläkare kan också bli sämre med ett vårdval, då färre patienter och lärare där utbildning ges kan göra att studenterna inte får se tillräckligt många fall. Efter att vårdval införts i Stockholm ska nyutexaminerade tandläkare ha fått bristande kompetens inom tandreglering, enligt rapporten. Slutsatsen i rapporten är att risken är stor ”att den fortsatta kompetensförsörjningen för regionen äventyras”.

Idag bedöms vilka barn och unga som ska få kostnadsfri tandreglering av Folktandvårdens specialister, men med ett vårdval skulle en oberoende urvalsfunktion behöva etableras. Idag hjälper specialisterna även allmäntandläkarna med att identifiera de fall där det räcker med begränsade insatser i ett tidigt skede för att undvika problem med barnets bett.

På andra håll där vårdval införts görs färre begränsade insatser av detta slag och fler specialistbehandlingar. Om inte kunskapsöverföringen kan lösas kan allmäntandläkarnas kompetens krympa och behov av specialisttandvård öka, med stor betydelse för kostnaden för tandreglering, enligt rapporten.

I rapporten konstateras också att det uppstår en del nya kostnader med ett vårdval, som administration och it-system för att hantera fler vårdgivare. Om inte resurser tillförs för detta skulle det ”ha förödande konsekvenser för vårdåtagandet”, enligt rapporten.