Regionstyrelsen föreslås nu besluta om inriktning för arbetet med att hantera konsekvenser av covid-19. Västra Götalandsregionen är huvudman både för sjukvården och kollektivtrafiken och ansvarar därmed för samhällsfunktioner som är av avgörande vikt att upprätthålla.

I det föreslagna beslutet ingår besked till styrelser, som till exempel Skaraborgs sjukhus styrelsen, och nämnder att extrakostnader som uppkommer i samband med covid-19 kommer att hanteras gemensamt i Västra Götalandsregionen när situationen stabiliserats.

Det slås också fast att sjukhusens intäkter troligen kommer att minska på grund av minskad produktion, eftersom saker som planerade operationer nu skjuts upp för att kunna prioritera att ta hand om akut sjuka i covid-19 och andra akuta tillstånd. De minskade kostnaderna ska hanteras gemensamt mellan ägare, beställare och utförare i regionens organisation när situationen stabiliserats, enligt förslaget till beslut.

Sjukhusens underskott

Sjukhusen i regionen brottas alla med underskott i ekonomin och åtgärdsplaner för att komma tillrätta med detta. Det föreslagna budskapet till sjukhusstyrelserna är att det är upp till dem att värdera vilka åtgärder som är möjliga att fortsätta med och vilka som får vänta tills efter att corona-krisen ebbat ut.

Regionstyrelsen behandlar frågan på sitt möte på tisdag 31 mars. Ärendet kommer även att tas upp i regionfullmäktige vid nästa sammanträde, som blir 19 maj eftersom mötet i april är inställt.